Gå direkt till innehållet
Meny

Verksamhet som omfattas av tillsynen

Enligt lagen övervakar revisionstillsynen inte bara revisorer utan också revisorernas verksamhet, vilket är av praktisk betydelse för avgränsningen av tillsynsobjektet. Utgångspunkt för tillsynen är bestämmelsen om tillämpningsområde i RL 1:1, som anger gränserna för den verksamhet som omfattas av tillsynen.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, tillämpas revisionslagen på:

  1. revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser enligt 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997),
  2. uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015), tillämpas revisionslagen med vissa undantag. En viktig sak är att den centrala normkällan i undersökningsärenden, god revisionssed, är olika inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn tillämpas god revisionssed för den offentliga förvaltningen.

På "annan verksamhet" som en revisor utövar tillämpas endast en del av bestämmelserna i revisionslagen. Annan verksamhet som utövas i egenskap av revisor är vanligtvis andra än lagstadgade revisorsuppdrag, till exempel rådgivningsverksamhet. All verksamhet som en revisor utövar i egenskap av revisor omfattas emellertid av tillsynen och kan således bli föremål för tillsyn.

Bestämmelser som är viktiga med avseende på tillsynen över revisorer i PIE-företag ingår i Europeiska unionens revisionsförordning nr 537/2014 (PIE-förordningen). PIE-förordningen innehåller bestämmelser om särskilda krav på lagstadgad revision i PIE-företag.

PRS revisionstillsyn bedriver myndighetssamarbete i sina uppdrag. Samarbete i undersökningsärenden bedrivs särskilt med polisen, skatteförvaltningen och Finansinspektionen. Finansinspektionen har parallell behörighet att självständigt pröva om revisorer som hör till dess intressesfär har förfarit lagenligt, om tillsynsuppgifterna förutsätter det (RL 9:2).

PRS revisionstillsyn har lämnat in begäranden om utredning till polisen på grund av olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor. Tingsrätten i Birkaland avgjorde ett ärende om olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor den 18 september 2019. Revisorn hade avgett revisionsberättelser efter att ha blivit avförd ur revisorsregistret, även om hon inte längre var godkänd revisor när hon undertecknade berättelserna och inte hade rätt att uppträda som revisor. Tingsrätten dömde revisorn till 30 dagsböter och ålade svaranden att ersätta staten för det belopp hon fakturerat för revisionsarvoden som ekonomisk utvinning av brott. Beslutet har vunnit laga kraft.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.09.2020