Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämndens avgörandepraxis under 2020 – exempel på beslut

År 2020 behandlade revisionsnämnden 14 undersökningsärenden (2019: 37). Undersökningsärendena gällde:

  • 9 CGR-revisorer
  • 4 GR-revisorer
  • 2 OFGR-revisorer och
  • 5 revisionssammanslutningar.

En CGR-revisor meddelades ett tidsbundet förbud att verka som revisor i sex månader med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen.

Nämnden gav en varning till två CGR-revisorer, en GR-revisor och en revisionssammanslutning samt en anmärkning till en CGR-revisor och en OFGR-revisor. I fråga om fem CGR-revisorer, tre GR-revisorer, en OFGR-revisor och fem revisionssammanslutningar ansågs det inte vara något skäl att ålägga påföljder.

Påföljder 2020 2019
Anmärkning 2 10
Varning 4 16
Återkallande av godkännande 0 2
Tidsbundet verksamhetsförbud 1 0
Påföljdsavgift 0 0

Revisionsnämnden behandlade 26 begäranden om omprövning (2019: 26). Omprövningsärendena gällde bedömning av svaren i revisorsexamina, beslut om kvalitetsgranskningens resultat, godkännande till revisorsexamina, beviljande av avvikelse från revisors längsta varaktighet för uppdrag samt förordnande av revisor med stöd av 2 kap. 8 § i revisionslagen.

Teman för och beslut i undersökningsärenden

Teman i de undersökningsärenden som revisionsnämnden behandlade var bland annat bedömning av riktigheten av revisionsberättelser och annan rapportering, granskning av förvaltning, åtgärder för att skaffa tillräckligt och lämpligt revisionsbevis, bedömning av lämpligt professionellt omdöme och skepticism samt existens av tillräcklig revisionsdokumentation. I enskilda fall gällde prövningen också till exempel revisorns oberoende, iakttagande av yrkesetiska principer samt lagstadgade yttranden och intyg enligt 9 kap. i aktiebolagslagen.

Revisionsnämndens beslut om påförande av påföljder finns på nämndens webbsidor.
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021