Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetskontroll av revision

En viktig, proaktiv del av revisionsbranschens tillsyn är kvalitetsgranskning av revisorer och revisionssammanslutningar. Syftet med kvalitetsgranskningen är att

  • främja revisionens höga kvalitet
  • öka förtroendet för revision
  • öka den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet.

Revisionstillsynens tjänsteinnehavare utför lagstadgade oberoende kvalitetsgranskningar av alla revisorer, oavsett om de arbetar ensamma eller i revisionssammanslutningar.

Den nya mandatperioden på tre år för kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning började 2022. Sektionen fortsätter att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat.

Fokusområdena för kvalitetsgranskningen av revisionsarbetet 2023 är granskning av en i förväg vald resultaträkningspost och/eller balanspost, granskning av uppgifter om närståendekrets eller intressenter och granskning av huvudbokföringsposter. Fokusområdena för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning är intern kontroll och riskhantering, koncernövervakning och offentliga upphandlingar. Läs mer om kvalitetsgranskningar.

Vi förbättrar tydligheten och kommunikationen i kvalitetsgranskningsbesluten och observationerna. Vi diskuterar mer med revisorer. Vi bedömer även verksamhetens utvecklingsbehov med hjälp av den feedback som vi får på kvalitetsgranskningarna och den information som intressentgrupperna ger oss. Vi fortsätter att ständigt utveckla systematiken i bedömningen av revisorernas kvalitetskontrollsystem och uppdragens kvalitet.

Vi utvecklar god revisionssed genom att informera om de iakttagelser som görs vid kvalitetskontrollen och genom att delta i dialogen med branschen och intressentgrupperna.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022