Vanligaste stadgebestämmelser som strider mot stiftelselagen 2015

Den nya stiftelselagen som trädde i kraft 2015 innefattar bestämmelser enligt vilka en del stiftelser har varit tvungna att ändra sina stadgar. Lagens övergångsperiod gick ut 1 december 2018, och då måste stiftelserna senast ha anmält sina ändringar till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

På den här sidan finns exempel på de vanligaste stadgebestämmelserna som strider mot den nya stiftelselagen. Exemplen täcker inte alla situationer för tvingande stadgeändringar.

Lämna in anmälan omedelbart om stiftelsen har försummat sina förpliktelser under övergångsperioden

Om stiftelsen inte har följt den utsatta tiden som fastställts i lagen, måste stiftelsens styrelse omedelbart se till att nödvändiga ändringar i stiftelsens stadgar görs och stadgeändringen anmäls till stiftelseregistret.

PRS stiftelsetillsyn kan förelägga vite mot stiftelsen om den inte har lämnat in anmälan.

Om stiftelsens gällande stadgar har registrerats före 1 december 2015, beslutar stiftelsens styrelse om stiftelsens stadgeändring. Stiftelsens styrelse beslutar om stadgeändring även i de fall, där till exempel stiftelsens representantskap eller fullmäktige beslutar om stadgeändring enligt stiftelsens stadgar.

Namnteckningsbestämmelse som strider mot stiftelselagen ska ändras

När stiftelsen ändrar sina stadgar, ska den samtidigt ändra namnteckningsbestämmelsen i stadgarna, om stadgebestämmelsen inte stämmer överens med den gällande stiftelselagen. Om det i stiftelsens stadgar bestäms att till exempel stiftelsens ombud, verksamhetsledare, styrelsens vice ordförande, stiftelsens sekreterare eller kassör har rätt att teckna stiftelsens namn, ska stadgebestämmelsen ändras.

Enligt den nya stiftelselagen är sådana bestämmelser om företrädande tillåtna, i vilka företrädandet grundar sig på personens ställning som

 • styrelseordförande
 • styrelseledamot eller styrelsesuppleant eller
 • verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Rätten att företräda stiftelsen kan inte bindas till någon annan stadgeenlig ställning än de ovannämnda.

Vid behov är det möjligt att i stiftelsens stadgar bestämma att styrelsen kan ge rätt att företräda stiftelsen till någon av dess ledamöter, till verkställande direktören eller till någon annan namngiven person.

Läs mer om att ändra bestämmelsen om företrädande.

Stadgebestämmelser enligt vilka något annat organ än stiftelsens styrelse eller förvaltningsråd beslutar enligt den nya stiftelselagen om uppdrag som hör till styrelsen eller förvaltningsrådet

I de gamla stadgarna har uppdrag kunnat ges till en delegation, ett representantskap eller något annat organ, om vilka antingen stiftelsens styrelse eller förvaltningsråd fattar beslut enligt den nya stiftelselagen.

I sådana uppdrag ingår exempelvis

 • att besluta om förvaltningens och revisorernas arvoden
 • att fastställa bokslut
 • att ändra stiftelsens stadgar
 • att besluta om stiftelsens fusion
 • att upplösa stiftelsen.

Om stiftelsens stadgebestämmelse strider mot den nya stiftelselagen, kan stiftelsen gå till väga på följande sätt:

 • stryka helt och hållet ur stadgarna de bestämmelser som gäller det ovan nämnda andra organet
 • ändra organet till det förvaltningsråd som avses i stiftelselagen
 • lämna bestämmelserna om det andra organet i stadgarna så att alla sådana uppdrag tas bort från organet som enligt den nya lagen hör antingen till stiftelsens styrelse eller förvaltningsråd.

Rätt att välja stiftelsens styrelse eller revisorer kan lämnas till delegationen, representantskapet eller till motsvarande i stadgarna nämnt organ.

I stiftelsens stadgar får endast ett sådant organ kallas för förvaltningsråd som i den nya stiftelselagen avses som förvaltningsråd.

Stadgebestämmelse enligt vilken en viss majoritet av närvarande styrelseledamöter beslutar om upplösning av stiftelse

I den nya stiftelselagen ska upplösningen av stiftelsen skötas genom likvidationsförfarande. Enligt lagen ska majoriteten av organets samtliga ledamöter stöda försättandet av stiftelsen i likvidation, om stadgarna inte kräver en större kvalificerad majoritet.

Exempel

Om stiftelsens styrelse består av fem ledamöter enligt stiftelsens stadgar, är det inte möjligt att i stadgarna bestämma att minst 2/3 av de närvarande styrelseledamöterna ska stöda beslutet om upplösning. En sådan stadgebestämmelse skulle innebära att när tre styrelseledamöter är närvarande vid ett möte skulle det räcka med två ledamöters stöd för att upplösa stiftelsen. I ett sådant fall uppfylls inte kravet på den majoritet som lagen förutsätter av samtliga styrelseledamöter, det vill säga minst tre ledamöters stöd.

Stadgebestämmelse enligt vilken styrelsen eller förvaltningsrådet är beslutfört när hälften eller mindre än hälften av organets ledamöter är på plats

Enligt den nya stiftelselagen är styrelsen och förvaltningsrådet beslutföra när mer än hälften av dess ledamöter är på plats om inte stadgarna förutsätter ett större antal.

Om det i stiftelsens stadgar har bestämts att styrelsen eller förvaltningsrådet är beslutfört när hälften eller mindre än hälften av styrelsens ledamöter är på plats, ska stadgebestämmelsen ändras att stämma överens med den nya lagen.

Stadgebestämmelse enligt vilken styrelsen har rätt att välja en styrelseledamot eller -ledamöter för en mandattid på livstid

Stiftelsen kan gå till väga på två alternativa sätt, i vilket fall du ska göra på följande sätt:

 • Stryk ur stadgarna helt och hållet bestämmelsen om styrelseledamotens eller -ledamöternas mandattid på livstid, varvid stiftelselagens presumtionsregel, det vill säga en mandattid på tre kalenderår, ska följas.
 • Ändra stadgarna så att mandattiden på livstid ändras till en tidsbegränsad mandattid.

När stadgarna ändras måste man beakta de ledamöter på livstid som vid tidpunkten är verksamma i stiftelsens styrelse.

De styrelseledamöter som har valts på livstid och vilkas mandattid har börjat före 1 december 2015 kan enligt de gamla stadgarna fortsätta sina mandattider på livstid. Om detta ska en separat bestämmelse antecknas i stiftelsens stadgar när beslut fattas om stadgeändring.

Om ingen separat bestämmelse tas med i stadgarna när mandattiden ändras gällande fortsättningen av mandattiden på livstid som börjat före 1 december 2015, ska styrelseledamoten i fråga ge sitt samtycke till stadgeändringen.

I stadgarna ingår en bestämmelse om att styrelsen i en annan privaträttslig sammanslutning, såsom förening eller stiftelse, är stiftelsens styrelse

Stadgebestämmelsen måste strykas. Samtidigt ska stiftelsens stadgar ändras. För ändamålet finns två alternativ:

 • den i stadgarna nämnda sammanslutningen eller stiftelsen väljer uttryckligen ledamöterna i stiftelsens styrelse
 • val av styrelseledamöter ska ske på något annat sätt, varvid ovan nämnda sammanslutning eller stiftelse måste ge sitt samtycke till ändringen av stadgebestämmelsen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2022