Gå direkt till innehållet
Meny

Stödstiftelsens stadgar

Med stödstiftelse avses en stiftelse vars ändamål är att tillhandahålla förmåner för en sådan stiftelse, förening eller annan sammanslutning som är stiftelsens stiftare eller utövar bestämmande inflytande i stiftelsen och vars ägare, medlemmar eller andra förmånstagare inte har rätt till den stödmottagande sammanslutningens eller stiftelsens medel. Då måste det uttryckligen framgå av stadgarna att stiftelsen kan stödja stiftaren eller en aktör som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen.

Observera att det i andra situationer i regel är förbjudet att tillhandahålla ekonomisk fördel för stiftaren eller en aktör med bestämmande inflytande (stiftelselagens förbud att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel).

Vilka situationer gäller den här anvisningen?

Anvisningen gäller följande situationer:

  1. Du ska bilda en stödstiftelse.
  2. Du är verksam i en registrerad stiftelse som stödjer stiftelsens stiftare eller en aktör som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen.

Se nedan ett exempel på hur stiftelsens verksamhet som stödstiftelse kan anges i stiftelsens stadgar.

Om du ska bilda en stödstiftelse, måste stadgarna innehålla en bestämmelse om verksamheten som stödstiftelse. Gå till våra anvisningar om bildande och registrering av stiftelse.

En registrerad stiftelse måste vid behov ändra sina stadgar och anmäla stadgeändringen till PRS. Gå till våra anvisningar om ändring av stadgar.

Exempel på stadgebestämmelser om stödstiftelse

Stödstiftelsens stadgar måste specificera den stiftare eller annan aktör med bestämmande inflytande som stiftelsen har som ändamål att stödja. Då får stiftelsen ge stöd trots förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel, förutsatt att det sker i enlighet med de verksamhetsformer som fastställs i stadgarna.

I det följande finns ett exempel på de stadgebestämmelser som krävs för stödstiftelse:

§ Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja idrottsverksamheten i Finland.

§ Stiftelsens verksamhetsformer

Stiftelsen fullgör sitt ändamål genom att bevilja understöd och stipendier till sin stiftare Idrottsföreningen rf och andra idrottssällskap i Finland.

Beviljande av understöd och förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel

Stiftelsen kan åläggas att återkräva den beviljade ekonomiska fördelen och stiftelsens styrelse kan bli tvungen att ersätta den skada som orsakats om stiftelsen bereder närståendekretsen ekonomisk fördel i strid med stiftelselagen.

Förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel utgör inget kategoriskt hinder för stiftelsen att i enskilda fall också bevilja understöd till sin stiftare eller en aktör som utövar bestämmande inflytande.

Understöd kan delas ut om mottagaren uppfyller stiftelsens allmänna kriterier för utdelning av stipendier och understöd och om understödet under motsvarande villkor också är tillgängligt för de övriga målgrupperna inom stiftelsens verksamhet.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om stödstiftelse finns i 1 kap. 9 § 1 och 3 mom. stiftelselagen.

Bestämmelser om förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel finns i 1 kap. 2 § 1 mom. i stiftelselagen.

Gå till stiftelselagen (487/2015) i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 07.10.2020