Centralhandelskammarens och handelskamrarnas anmälningar till föreningsregistret

Centralhandelskammaren är en sammanslutning som består av handelskamrarna. Centralhandelskammaren är handelskamrarnas gemensamma organ som stödjer handelskamrarna vid skötseln av de uppgifter som ankommer på dem.

För att en förening ska kunna registreras som handelskammare behövs ett tillstånd från arbets- och näringsministeriet.

Anmäl ändringar till föreningsregistret

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Lämna in en anmälan till föreningsregistret om handelskammarens adress, stadgar eller namntecknare ändras.

Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten


Vid behov se våra anvisningar och behandlingsavgifter:
- ändring av adress- och kontaktuppgifter
- ändring av namntecknare
- ändring av stadgar

I fråga om Centralhandelskammaren antecknas även medlemmarna i dess mäklarnämnd, inlösningsnämnd och fastighetsvärderingsnämnd i registret. Om dessa uppgifter ändras, anmäl ändringarna genom att bifoga följande blankett till ändringsanmälan. Blanketten är på finska.
Öppna: Liite yhdistysrekisterin perus- / muutosilmoituslomakkeeseen (pdf).

Du kan anmäla uppgifter om nämndmedlemmar endast på pappersblankett. Behandlingsavgiften är 40 euro.

Lämna in bokslutsuppgifter till föreningsregistret

Handelskamrarna ska lämna in sina bokslutsuppgifter för anteckning i föreningsregistret inom två månader från godkännande av bokslutet.

Det är gratis att lämna in bokslutsuppgifter till föreningsregistret.

Du kan lämna in bokslutsuppgifter endast på pappersblankett. Blanketten finns i två olika filformat. Välj det format som passar dig bäst.

Öppna: Registrering av handelskammarens bokslutshandlingar (pdf)

Lagstiftning

Bestämmelser om handelskamrarna och Centralhandelskammaren finns i handelskammarlagen. Läs handelskammarlagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2019