Nedläggning av förening

En förening kan inte läggas ner utan en formell procedur.

Vanligtvis upplöses en förening genom likvidationsåtgärder efter föreningsmötets beslut. Vid beslutsfattandet måste föreningen iaktta föreningslagen och sina stadgar.

Dessutom är det möjligt att Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordnar på ansökan att en förening som har upphört med sin verksamhet ska upplösas. PRS kan också förordna att en förening ska upplösas om föreningen inte har någon behörig styrelseordförande antecknad i registret.

Vad är likvidationsåtgärder?

Enligt föreningslagen är syftet med likvidationsförfarandet att utreda föreningens ekonomiska ställning, realisera en behövlig mängd egendom och betala föreningens skulder samt att använda de återstående medlen enligt vad som bestäms i föreningens stadgar och i föreningslagen.

Läs våra anvisningar:

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.11.2021