Föreningen beslutar om upplösning och lämnar in anmälan

Föreningen fattar själv beslut om att upplösa sig.

Likvidationsförfarandet omfattar i huvuddrag följande steg:

  1. Föreningen beslutar att upplösa sig. Beslutet fattas av föreningsmötet eller av fullmäktigemötet på basis av föreningens stadgar.
  2. När beslutet om att upplösa föreningen har fattats, finns det två olika sätt att vidta likvidationsåtgärder:
    • styrelsen vidtar likvidationsåtgärder
    • en likvidator eller likvidatorer vidtar likvidationsåtgärder, om föreningsmötet har utsett dessa i styrelsens ställe.
  3. När likvidationsåtgärderna har slutförts, lämnar föreningen in en anmälan om upplösning (nedläggningsanmälan) till föreningsregistret.
  4. När Patent- och registerstyrelsen (PRS) har gjort en anteckning i föreningsregistret om upplösningen, anses föreningen upplöst.


Obs! Bestämmelser om likvidationsförfarandet på basis av föreningens beslut finns i 40 § i föreningslagen. Se lagen innan du inleder likvidationsförfarandet. Gå till föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan om upplösning av föreningen först efter att likvidationsåtgärderna har slutförts.

Anmälan är gratis.

För att kunna fylla i anmälan behöver du följande uppgifter om de personer (likvidatorer) som ansvarade för likvidationsåtgärderna: fullständigt namn och finländsk personbeteckning.

Om någon av likvidatorerna inte har finländsk personbeteckning, behöver du hans eller hennes födelsedatum och hemadress. Bifoga också en kopia i PDF-, JPG- eller JPEG-format av hans eller hennes pass eller identitetshandling.

Vem undertecknar anmälan?

Om styrelsen har vidtagit likvidationsåtgärderna, ska styrelseordföranden underteckna anmälan.

Om en likvidator eller likvidatorer har vidtagit likvidationsåtgärderna, ska någon av likvidatorerna underteckna anmälan.

Hur lämnar jag in nedläggningsanmälan på nätet?

Lämna in anmälan i föreningsregistrets e-tjänst.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Efter inloggning välj förening under "Mina föreningar" eller sök föreningen genom att skriva FO-nummer under "Sök förening eller ändra föreningens uppgifter". Tryck "Börja".

Du kommer sedan till föreningens sida. Tryck "Nedläggningsanmälan". Ange de begärda uppgifterna.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten suomi.fi.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsblankett Y4a, bilageblankett 20A och på personuppgiftsblanketten. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Anmälan om upplösning av förening (nedläggningsanmälan) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 20A och personuppgiftsblanketten).

Skicka anmälan till:

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.12.2021