Osakeyhtiön selvitystila

Osakeyhtiötä ei voi lain mukaan purkaa vapaamuotoisesti. Jos osakeyhtiön toimintaa ei enää haluta tai voida jatkaa ja yhtiöllä on vielä enemmän varoja kuin velkaa, yhtiön toiminnan lopettaminen hoidetaan selvitystilamenettelyllä. Jos yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, lopettaminen tapahtuu konkurssimenettelyllä.

Vinkki: Jos vielä mietit, voisiko yhtiön toimintaa sittenkin jatkaa tai haluat lisätietoja toiminnan hallitusta alasajamisesta, tutustu Yritys-Suomen maksuttomaan Talousapu - neuvontapalveluun.

Selvitysmenettely etenee vaiheittain ja vie aikaa vähintään viisi kuukautta. Tavallinen selvitysmenettely etenee ilmoittamisen osalta:

 1. Selvitystilan ilmoittaminen ja julkisen haasteen hakeminen
 2. Ilmoitus yhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä

Kerromme tässä ohjeessa selvitystilan ilmoittamismenettelyn kaupparekisteriin. Selvitystilaan liittyvistä toimenpiteistä yhtiössä saat enemmän tietoa esim. osakeyhtiölain 20 luvusta Finlex-säädöstietopankista ja oikeuskirjallisuudesta.

Ohjeen lopussa on tietoa ja linkit muutamiin selvitystilaan liittyviin erityistilanteisiin, kuten selvitystilaan asettamisesta PRH:n päätöksellä tai selvitystilan lopettamisen ja toiminnan jatkamisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

1. Selvitystilan ilmoittaminen ja julkisen haasteen hakeminen velkojille

Osakkeenomistajat päättävät ensin yhtiökokouksessa selvitystilaan asettamisesta ja valitsevat selvitysmiehen tai useamman. Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Selvitysmies tekee ilmoituksen selvitystilasta ja hakee yhtiön velkojille kuulutusta PRH:lta. Selvitystila alkaa yhtiökokouksen päätöksestä tai yhtiökokouksessa päätetystä myöhemmästä ajankohdasta.

Kuka voi toimia selvitysmiehenä?

Selvitysmiehenä voi toimia luonnollinen henkilö. Hän ei saa olla alaikäinen, konkurssissa, liiketoimintakieltoon tai edunvalvontaan määrätty tai toimintakelpoisuudelta rajoitettu. Selvitysmiehenä voi toimia vaikka yhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, yhtiön ulkopuolinen henkilö esim. asianajaja tai muu tehtävään suostunut.

Selvitysmiehen tai jos heitä on useampia, niin ainakin yhden on asuttava ns. ETA-alueella, esim. Suomessa, Saksassa tai Virossa, ellei erikseen haeta lupaa ulkomaille asuvalle PRH:lta.

Kaupparekisteri-ilmoitus ja julkisen haasteen hakemus

Selvitysmies: tee ilmoitus lomakepaketilla:
Lomake Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake (pdf)

Selvitystilasta on tiedotettava yhtiön velkojille. Tiedotus julkisella haasteella on tehtävä, vaikkei yhtiöllä olisi velkaa tai velkojia. Voit samalla hakea julkista haastetta velkojille.

 • Täytä lomakkeesta Y4 perustiedot ja muuttuneet tiedot ja lomakkeesta 13 sivulta 6 kohta "Selvitystila, I Selvitystilaan asettaminen sekä II Julkinen haaste. Ilmoita omat henkilötietosi henkilötietolomakkeella. Jos selvitysmiehiä on useampia, niin kaikkien selvitysmiesten tiedot. Älä laita muihin lomakkeisiin tai liitteisiin henkilötunnuksia.
 • Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa on tehty päätös selvitystilasta ja selvitysmiehestä tai -miehistä.
 • Allekirjoita lomake. Voit myös valtuuttaa toisen allekirjoittamaan ilmoituksen, lue lisää valtakirjasta.
 • Maksa käsittelymaksu 295 € (selvitystilailmoitus 85 € ja julkinen haaste 210 €),ks. maksuohjeet..
 • Julkisen haasteen voi hakea myös myöhemmin erikseen.

Selvitysmies: tiedota velkojille viimeistään yksi kuukausi ennen määräpäivää

Merkitsemme julkisen haasteen ja velkojille annettavan määräpäivän yhtiön kaupparekisteriotteelle. Ote lähetetään yhtiölle (tai ilmoitukselle merkitylle asiamiehelle). Lisäksi julkista haastetta koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää.

Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa PRH:lle viimeistään määräpäivänä. Selvitysmiehen (miesten) on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää yhtiön tiedossa oleville velkojille tieto julkisesta haasteesta ja velkojaluettelosta (laki julkisesta haasteesta 3 §).

Lähetämme määräpäivän jälkeen selvitysmiehelle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle tiedon siitä, ovatko velkojat ilmoittaneet saatavia PRH:lle.

2. Lopputilityksen hyväksyminen yhtiökokouksessa ja ilmoitus kaupparekisteriin

Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa, lisätietoja lopputilityksestä ks. Finlex-säädöstietopankki. Selvitysmiehen tai -miesten on viipymättä ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.

Selvitysmies: tee ilmoitus yhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä lomakepaketilla: Lomake Y4, liitelomake 15 (pdf).

 • Täytä lomakkeesta Y4 perustiedot ja yrityksen lopettaminen sekä kohtaan "Lisätietoja" lopputilityksen ilmoittaminen. Täytä lomakkeesta 15 yrityksen toiminimi ja yritys- ja yhteisötunnus -kohdat sekä selvitystilaa ja kirjanpitoaineistoa koskevat kohdat.
 • Allekirjoita lomake. Voit myös valtuuttaa toisen allekirjoittamaan ilmoituksen, lue lisää valtakirjasta.
 • Ilmoitus on maksuton.
 • Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa lopputilitys on esitetty.
 • Lopputilitys, lopputilityksen voi myös ilmoittaa erikseen.

Muut selvitystilaan liittyvät tilanteet

Yhtiön asettaminen selvitystilaan PRH:n tai tuomioistuimen päätöksellä, lue lisää.

Yhtiön toiminnan jatkaminen ja selvitystilan lopettaminen

Jos yhtiössä päätetään jatkaakin toimintaa ja lopettaa selvitystilamenettely, niin päätös tehdään yhtiökokouksessa ja samalla valitaan yhtiölle hallitus ja tarvittaessa tilintarkastajat. Lisätietoja ks. osakeyhtiölaki 20 luku 19 §, Finlex-säädöstietopankki.

Yhtiön velkojille annettu julkinen haaste raukeaa, kun selvitystilan lopettaminen on rekisteröity. Selvitysmiesten on annettava tässäkin tilanteessa toiminnastaan lopputilitys.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja: ilmoita selvitystilan loppuminen ja toiminnan jatkaminen kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake (pdf)

 • Allekirjoita lomake
 • Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
 • Liitä myös oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta, jos esim. hallitus on valinnut toimitusjohtajan tai prokuristeja.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.
 • Maksa käsittelymaksu: 85 € + hallituksen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien, prokuristien ja edustamiseen oikeutettujen ilmoittamisen osalta 40 €/asia. Esim. Ilmoitus selvitystilan loppumisesta ja uudesta hallituksesta, käsittelymaksu 125 €. Esim. Ilmoitus selvitystilan loppumisesta, uudesta hallituksesta ja toimitusjohtajasta, käsittelymaksu 165 €. Ks. maksuohjeet.

Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä,ks. osakeyhtiölaki 20 luku 18 §, Finlex-säädöstietopankki.

Selvitysmies: ilmoita selvitystilan jatkaminen kaupparekisteriin lomakepaketilla:
Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake (pdf). Käsittelymaksu on 85 €, ks. maksuohjeet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.10.2016