Vi stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Andelslag

Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Andelslaget kan också ha aktieägare och ett aktiekapital.

Syftet med andelslagens verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna använder andelslagets tjänster. I stadgarna kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslag anmäls till handelsregistret

Ett andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett andelslag ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att avtalet om andelslagsbildning undertecknats. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Ett andelslag är också förpliktat att informera handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till de existerande uppgifterna utan dröjsmål efter att en ändring har skett.

Anvisningar

Se gärna följande länkar för anvisningar hur andelslagsärenden anmäls till handelsregistret:

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.02.2018