Etableringsanmälan för andelslag

Ett nytt andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Anmäl andelslaget för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Lättast går det med vårt etableringspaket

Etableringspaketet innehåller alla de dokumentmallar och anmälningsblanketter med anvisningar som du behöver för att starta ett andelslag.

Gå till ytj.fi och ladda ner etableringspaketet.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Handelsregisteranmälan

Om avtalet om andelslagsbildning och stadgarna redan har upprättats, eller om etableringspaketet annars inte motsvarar dina behov, lämna in anmälan enligt anvisningarna nedan.

Blanketter

Öppna: Blankett Y1, bilageblankett 2 och personuppgiftsblankett (pdf)

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Skriv inte personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Blankett Y1 undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av en person som ledamoten har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • kvitto över betalning av behandlingsavgiften
 • avtalet om andelslagsbildning i original
 • andelslagets stadgar
 • protokoll över val av styrelseordförande (ordförande kan också anges i avtalet om andelslagsbildning)
 • styrelseledamöternas och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i lagen om andelslag har iakttagits vid bildandet (ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 2)
 • förvaltningsrådets protokoll, om förvaltningsrådet utser styrelseledamöterna.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar såsom bolagsavtal med personbeteckningar eller hemadresser.

Behandlingsavgift

Etableringsanmälan kostar 380 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Avtalet om andelslagsbildning

För att bilda ett andelslag ska du upprätta ett skriftligt avtal om andelslagsbildning som undertecknas av samtliga medlemmar. Om andelar eller aktier dessutom emitteras till andra än medlemmar, ska också de som tecknar sådana andelar och aktier underteckna avtalet.

Följande uppgifter ska alltid ingå i avtalet om andelslagsbildning:

 • datum för avtalet
 • alla stiftande medlemmar och de andelar som var och en tecknar
 • det belopp som ska betalas till andelslaget för varje andel (teckningspris)
 • när andelen ska betalas
 • andelslagets styrelseledamöter (styrelseordförande kan också anges i avtalet).

Ange följande uppgifter vid behov:

 • verkställande direktör, revisorer och verksamhetsgranskare
 • ledamöter i förvaltningsrådet (då kan också ordföranden för förvaltningsrådet anges i avtalet)
 • om också aktier emitteras, ange aktieägare och de aktier som var och en tecknar, det belopp som ska betalas till andelslaget för varje aktie (teckningspris) och när aktien ska betalas.

En bestämmelse om räkenskapsperioden ska ingå antingen i avtalet om andelslagsbildning eller i stadgarna.

Andelslagets stadgar

Följande uppgifter ska alltid ingå i stadgarna (obligatoriska bestämmelser):

 1. andelslagets firma (företagsnamn)
 2. den kommun i Finland som är andelslagets hemort och
 3. andelslagets verksamhetsområde.

Om andelslaget har för avsikt att använda sin firma (företagsnamn) på två eller flera språk, ange varje språkform i stadgarna.

Förutom de obligatoriska bestämmelserna kan även annat ingå i stadgarna, till exempel bestämmelser om verkställande direktör, extra avgift (13 kap. i lagen om andelslag) och tillskottsplikt (14 kap. i lagen om andelslag).

Presumtionsbestämmelserna i lagen tillämpas på övrigt som inte har bestämts i stadgarna, till exempel på sådant som gäller andelsstämma eller verksamhetsgranskning. Läs mer om verksamhetsgranskning.

Närmare anvisningar om bildande och lagstiftning

För mer information om att lämna in en etableringsanmälan för andelslag, kontakta handelsregistrets rådgivning. Se handelsregistrets kontaktinformation.

Anvisningar om bildande får du också av Sällskapet Pellervo rf och nyföretagarcentralerna.

Läs mer i lagen om andelslag i författningsdatabasen Finlex.

Efter registreringen: lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat andelslaget i handelsregistret.

Efter registreringen måste det nya andelslaget anmäla sina verkliga förmånstagare (ägare) till handelsregistret. Anmälan är gratis. Läs mer om förmånstagare och anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.03.2020