Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för andelslag till handelsregistret

Ett nytt andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Etableringsanmälan måste lämnas in på pappersblankett. Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Här nedan finns information om följande:‍

När lämnar jag in anmälan?

Anmäl andelslaget för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Vad kostar det?

Etableringsanmälan kostar 370 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag?

Du behöver anmälningsblanketterna (Y-blankett och bilageblanketter). Du kan använda

 • antingen det färdiga etableringspaketet
 • eller fylla i blankett Y1, bilageblankett 2 och personuppgiftsblanketten.

Färdiga etableringspaketet

Det färdiga etableringspaketet innehåller alla de dokumentmallar och anmälningsblanketter med anvisningar som du behöver för att starta ett andelslag.

Öppna: Etableringspaketet (pdf, 1.1 Mt)

Blankett Y1, bilageblankett 2 och personuppgiftsblanketten

Om avtalet om andelslagsbildning och stadgarna redan har upprättats, eller om etableringspaketet annars inte motsvarar dina behov, lämna in anmälan enligt anvisningarna nedan.

Öppna: Blankett Y1, bilageblankett 2 och personuppgiftsblankett (pdf, 590.2 kt)

Gör så här

Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret.

Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten och eventuella passkopior. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och alla övriga nödvändiga bilagorna (se punkten Vilka bilagor) per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar?

Blankett Y1 undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av en person som ledamoten har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en
individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • kvitto över betalning av behandlingsavgiften
 • avtalet om andelslagsbildning i original
 • andelslagets stadgar
 • protokoll över val av styrelseordförande (ordförande kan också anges i avtalet om andelslagsbildning)
 • styrelseledamöternas och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i lagen om andelslag har iakttagits vid bildandet (ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 2)
 • förvaltningsrådets protokoll, om förvaltningsrådet utser styrelseledamöterna.

Läs mer om tillstånd för personer bosatta utomlands.

Avtalet om andelslagsbildning

För att bilda ett andelslag ska du upprätta ett skriftligt avtal om andelslagsbildning som undertecknas av samtliga medlemmar. Om andelar eller aktier dessutom emitteras till andra än medlemmar, ska också de som tecknar sådana andelar och aktier underteckna avtalet.

Följande uppgifter ska alltid ingå i avtalet om andelslagsbildning:

 • datum för avtalet
 • alla stiftande medlemmar och de andelar som var och en tecknar
 • det belopp som ska betalas till andelslaget för varje andel (teckningspris)
 • när andelen ska betalas
 • andelslagets styrelseledamöter (styrelseordförande kan också anges i avtalet).

Ange följande uppgifter vid behov:

 • verkställande direktör, revisorer och verksamhetsgranskare
 • Observera, att du endast kan anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).
 • ledamöter i förvaltningsrådet (då kan också ordföranden för förvaltningsrådet anges i avtalet)
 • om också aktier emitteras, ange aktieägare och de aktier som var och en tecknar, det belopp som ska betalas till andelslaget för varje aktie (teckningspris) och när aktien ska betalas.

En bestämmelse om räkenskapsperioden ska ingå antingen i avtalet om andelslagsbildning eller i stadgarna.

Andelslagets stadgar

Följande uppgifter ska alltid ingå i stadgarna (obligatoriska bestämmelser):

 1. andelslagets firma (företagsnamn)
 2. den kommun i Finland som är andelslagets hemort och
 3. andelslagets verksamhetsområde.

Om andelslaget har för avsikt att använda sin firma (företagsnamn) på två eller flera språk, ange varje språkform i stadgarna.

Förutom de obligatoriska bestämmelserna kan även annat ingå i stadgarna, till exempel bestämmelser om verkställande direktör, extra avgift (13 kap. i lagen om andelslag) och tillskottsplikt (14 kap. i lagen om andelslag).

Presumtionsbestämmelserna i lagen tillämpas på övrigt som inte har bestämts i stadgarna, till exempel på sådant som gäller andelsstämma eller verksamhetsgranskning. Läs mer om verksamhetsgranskning.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Se handläggninstidernaenligt typ av anmälan.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Efter registreringen: lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat andelslaget i handelsregistret.

Efter registreringen måste det nya andelslaget anmäla sina verkliga förmånstagare (ägare) till handelsregistret. Anmälan är gratis. Läs mer om förmånstagare och anmälan.

Närmare anvisningar om bildande och lagstiftning

För mer information om att lämna in en etableringsanmälan för andelslag, kontakta handelsregistrets rådgivning. Se handelsregistrets kontaktinformation.

Anvisningar om bildande får du också av Pellervo Coop Center och nyföretagarcentralerna:

Läs mer i lagen om andelslag i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024