Gå direkt till innehållet
Meny

Tillstånd för personer fast bosatta utanför EES

Personer som inte har stadigvarande hemvist inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka i ledande befattning eller som ansvarsperson i ett företag som har antecknats i handelsregistret. Till exempel styrelseledamöter eller verkställande direktören kan behöva ett tillstånd.

Det är inte medborgarskapet som avgör behovet av tillstånd.

Här nedan finns information om följande:


Studera även följande:

Vem behöver tillstånd?

Ordinarie styrelseledamot och styrelsesuppleant

Inget tillstånd behövs om minst en av styrelseledamöterna har sin hemvist inom EES-området. I annat fall måste PRS tillstånd sökas. Obs! Här betraktar vi de ordinarie ledamöterna respektive suppleanterna var för sig.

Exempel

Andelslagets styrelse består av 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Den ena ordinarie ledamoten bor i Sverige och den andra i Japan. Suppleanten bor i Tyskland.

PRS tillstånd behövs inte eftersom minst en ordinarie ledamot och minst en suppleant bor inom EES-området.

De ovan nämnda principerna tillämpas också på förvaltningsrådsledamöter och likvidatorer.

Verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören

Den verkställande direktören (och den eventuella ställföreträdaren) måste ha sin hemvist inom EES-området. I annat fall måste PRS tillstånd sökas.

Vad är PRS tillståndspraxis?

PRS har följt en ganska sträng tillståndspraxis. Nedan finns några exempel. Exemplen ovan ger en helhetsbild av vår tillståndspraxis. Observera dockatt vi varken bedömer eller avgör enstaka ansökningar förrän vi tar uppärendet till handläggning.

Ordinarie styrelseledamöter

Vi har beviljat tillståndför personer som är fast bosatta i ett land som har tillträttLuganokonventionen. I praktiken avser det personer som är fast bosatta iSchweiz.

Även amerikanska medborgare som är fast bosatta i USA har fåtttillstånd med stöd av ett vänskaps-, handels- och konsulärfördragmellan Finland och Amerikas förenta stater.

Verkställande direktör

Vi har beviljat tillstånd om minst en av de ordinariestyrelseledamöterna är fast bosatt inom det Europeiska ekonomiskasamarbetsområdet.

Tillstånd har beviljats för personer som är fastbosatta i ett land som har tillträtt Luganokonventionen. I praktikenavser det personer som är fast bosatta i Schweiz.

Även amerikanskamedborgare som är fast bosatta i USA har fått tillstånd med stöd avvänskaps-, handels- och konsulärfördraget mellan Finland och Amerikasförenta stater.

Hur söker jag tillstånd?

Sök tillstånd hos PRS antingen genom att fylla i blanketten nedan eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Hur söker jag tillstånd på blankett?

Fyll i blanketten för tillståndsansökan för en sådan person i ledande befattning eller ansvarsperson i ett andelslag som är fast bosatt utanför EES-området. Fyll i en egen blankett för varje tillståndssökande person. Skicka daterad och undertecknad blankett med bilagor till oss.

Öppna blanketten: Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag: Personer fast bosatta utanför EES-området. (pdf, 0.2 MB)

Hur söker jag tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan?

Du kan också söka tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan på svenska eller finska. Du kan söka tillstånd både för styrelseledamöter och för verkställande direktören med samma ansökan. Specificera i ansökan samtliga tillstånd som söks och sökande.

Ange följande i ansökan:
  • Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist (kommun eller stad) och stat där sökanden har sin hemvist.
  • Det/de tillstånd som söks (t.ex. tillstånd att vara styrelseledamot i ett andelslag).
  • Namn på det andelslag som tillståndsansökan avser. Ange även FO-numret, om andelslaget redan har det.
  • Motivering för behovet av tillstånd.
  • Postadress till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.


Ansökan ska förses med datum, och den undertecknas av varje sökande eller av en person som sökanden har befullmäktigat. När en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Obs! Anmäl inte i din ansökan ansökandens personbeteckning eller hemadress.

Vilka bilagor till tillståndsansökan?

Bifoga till ansökan en kopia av sökandens pass eller en annanidentitetshandling om sökanden inte har finländsk personbeteckning.
Bifoga antingen finska eller svenska översättningar av de handlingar som är skrivna på främmande språk.

Vid bildande av ett andelslag bifoga styrkta kopior av avtalet om andelslagsbildning och av det nybildade andelslagets stadgar. Om tillstånd söks för ett uppdragsom verkställande direktör, bifoga en kopia av valbeslutet, dvs. av styrelseprotokollet.

Vid byte av styrelse eller verkställande direktör bifoga till ansökan en styrkt kopia av protokollet från det möte som beslutade om valet. I regel fattar andelsstämman beslut om valet avstyrelsen. I ett vanligt andelslag är det styrelsen som för sin delutser verkställande direktören.

Skicka ansökan till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

eller

via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vad kostar ansökan?

Ansökningsavgiften är 50 euro för varje tillståndsärende som blivit avgjort. Om du söker tillstånd för tre styrelseledamöter, tar vi ut tre avgifter. Då är avgiften alltså sammanlagt 150 euro.

Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro. Avgifterna faktureras i efterhand.

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din handelsregisteranmälan.

Företrädare i Finland

Andelslaget måste ha en företrädare som har rätt att ta emotstämningar och andra delgivningar på andelslagets vägnar. Företrädarenmåste ha sin hemvist i Finland. Företrädaren antecknas ihandelsregistret.

Ingen särskild företrädare behöver utses omandelslaget har en styrelseledamot, verkställande direktör,firmatecknare eller prokurist som bor inom EES-området och finnsantecknad i handelsregistret.

Bestämmelser om anmälan om företrädare till handelsregistret finns i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring. Läs mer om lagen angående rättighet att idka näring i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Övriga företagsformer och behov av tillstånd


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024