Tillstånd för personer bosatta utomlands

Personer som är fast bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som ett andelslags styrelseledamot eller verkställande direktör. Det är inte medborgarskapet som avgör behovet av tillstånd.

Hur bestäms stadigvarande hemvist? Kontakta magistraten för mer information.

Måste jag söka uppehållstillstånd? Kontakta Migrationsverket för mer information.

Andelslag och behov av tillstånd

Ordinarie styrelseledamot/styrelsesuppleant

Inget tillstånd behövs om minst en av styrelseledamöterna har sin hemvist inom EES-området. I annat fall måste PRS tillstånd sökas. Obs! Här betraktar vi de ordinarie ledamöterna respektive suppleanterna var för sig.

Exempel:
Andelslagets styrelse består av 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

De ordinarie ledamöterna:
- Den ena bor i Sverige och den andra i Japan.
Suppleanten:
- Suppleanten bor i Tyskland.

PRS tillstånd behövs inte eftersom minst en ordinarie ledamot och minst en suppleant bor inom EES-området.

De ovan nämnda principerna tillämpas också på förvaltningsrådsledamöter och likvidatorer.

Verkställande direktör/ställföreträdare för verkställande direktören

Den verkställande direktören (och den eventuella ställföreträdaren) måste ha sin hemvist inom EES-området. I annat fall måste PRS tillstånd sökas.

Företrädare i Finland

Andelslaget måste ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på andelslagets vägnar. Företrädaren måste ha sin hemvist i Finland. Företrädaren antecknas i handelsregistret. Ingen särskild företrädare behöver utses om andelslaget har en styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller prokurist som bor inom EES-området och finns antecknad i handelsregistret.

Bestämmelser om anmälan om företrädare till handelsregistret finns i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ansökan om tillstånd

Sök tillstånd med en skriftlig, fritt formulerad ansökan på svenska eller på finska. Om ett andelslag söker flera tillstånd, kan det lämna in en enda ansökan med en specificering av alla de sökta tillstånden och sökandena.

 • Ansökan ska ange följande:
  1. Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist (kommun eller stad) och stat där sökanden har sin hemvist.
  2. Det/de tillstånd som söks (t.ex. tillstånd att vara styrelseledamot i ett andelslag)
  3. Namn på det andelslag som tillståndsansökan avser. Ange även FO-numret, om andelslaget redan har det.
  4. Motivering till varför ett tillstånd är nödvändigt
  5. Postadress till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.
 • Ansökan ska förses med datum, och den undertecknas av varje sökande eller av en person som sökanden har befullmäktigat.
 • När en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Obs! Anmäl inte i din ansökan ansökandens personbeteckning eller hemadress.

Bilagor till tillståndsansökan

 • kopia av sökandens pass, om sökanden saknar finländsk personbeteckning
 • översättning till finska eller svenska av handlingar på främmande språk som utgör bilagor till ansökan

Vid bildande av ett andelslag ska du bifoga följande:

 • styrkta kopior av avtalet om andelslagsbildning och av det nybildade andelslagets stadgar
 • kopia av valbeslutet, dvs. av styrelseprotokollet, om andelslaget söker tillstånd för ett uppdrag som verkställande direktör.

Om ett redan registrerat andelslag söker tillstånd vid byte av styrelse eller verkställande direktör, bifoga följande:

 • styrkt kopia av protokollet från det möte som beslutade om valet. I regel fattar andelsstämman beslut om valet av styrelsen. I ett vanligt andelslag är det styrelsen som för sin del utser verkställande direktören.

Ansökningsavgift

 • Ansökningsavgiften är 120 euro för varje tillståndsärende som blivit avgjort. Om andelslaget söker tillstånd för tre styrelseledamöter, tar vi ut tre avgifter (sammanlagt 360 euro).
 • Vi tar ut avgiften i efterhand när vi har fattat beslut om att bevilja eller neka tillstånd.
 • Om både beslutet och fakturan skickas per post, tillkommer ett expeditions- och faktureringstillägg på 12 euro.

När du anmäler till handelsregistret ett ärende som PRS har gett tillstånd till, bifoga en styrkt kopia av tillståndsbeslutet till din anmälan.

Tillståndspraxis

PRS har följt en ganska sträng tillståndspraxis. Nedan finns några exempel:

 • Ordinarie styrelseledamöter: Vi har beviljat tillstånd för personer som är fast bosatta i ett land som har tillträtt Luganokonventionen. I praktiken avser det personer som är fast bosatta i Schweiz. Även amerikanska medborgare som är fast bosatta i USA har fått tillstånd med stöd av ett vänskaps-, handels- och konsulärfördrag mellan Finland och Amerikas förenta stater.
 • Verkställande direktör: Vi har beviljat tillstånd om minst en av de ordinarie styrelseledamöterna är fast bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tillstånd har beviljats för personer som är fast bosatta i ett land som har tillträtt Luganokonventionen. I praktiken avser det personer som är fast bosatta i Schweiz. Även amerikanska medborgare som är fast bosatta i USA har fått tillstånd med stöd av vänskaps-, handels- och konsulärfördraget mellan Finland och Amerikas förenta stater.

Exemplen ovan ger en helhetsbild av vår tillståndspraxis. Observera dock att vi varken bedömer eller avgör enstaka ansökningar förrän vi tar upp ärendet till handläggning.

Övriga företagsformer och behov av tillstånd

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2019