Tillstånd att grunda en filial

Företag, sammanslutningar eller stiftelser med sin hemort utanför det Europeiska ekonomiska området (EES) behöver Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna grunda en filial i Finland.

Filial till en utländsk näringsidkare och behov av tillstånd

Utländska sammanslutningar eller stiftelser som har sin hemort utanför EES-området måste söka PRS tillstånd för att grunda en filial i Finland.

Läs också hur en filial till en utländsk näringsidkare ska anmälas till handelsregistret.

Företrädare för en filial

Filialen till en utländsk näringsidkare måste ha en företrädare som avses i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring. Företrädaren har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Företrädaren måste ha sin hemvist inom EES i följande fall: näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till EES, och den har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till EES. I övriga fall måste företrädaren ha sin hemvist i Finland.

Ansökan om tillstånd

 • Tillstånd ska sökas genom en skriftlig, fritt formulerad ansökan på finska eller på svenska. Ansökan ska ange följande:
 1. Namnet på sammanslutningen, hemort och stat där hemorten är belägen
 2. Det sökta tillståndet (tillstånd att grunda en filial)
 3. Namnet på filialen som tillståndsansökan avser. Ange även FO-numret, om filialen redan har det.
 4. Motivering till varför ett tillstånd är nödvändigt
 5. Postadressen till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter
 • Ansökan ska förses med datum och undertecknas av en person som är behörig att företräda sammanslutningen eller av en person som den behöriga har befullmäktigat.
 • Då den befullmäktigade undertecknar ansökan, ska en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt bifogas.

När ett ärende som Patent- och registerstyrelsen har gett tillstånd till anmäls till handelsregistret, ska en styrkt kopia av tillståndsbeslutet bifogas till anmälan.

Bilagorna till tillståndsansökan

 • utdrag ur registret som den utländska sammanslutningen finns antecknad i och kopia av sammanslutningens bolagsordning eller regler
 • översättning till finska eller svenska av de handlingar på främmande språk som utgör bilagor till ansökan

Ansökningsavgift

 • Ansökningsavgiften är 120 euro. PRS tar ut avgiften i efterhand efter att ha fattat ett beslut – att bevilja eller neka ett tillstånd. Om både beslutet och fakturan skickas per post, debiterar vi ett faktureringstillägg på 6.50 euro.

Tillståndspraxis

 • I praktiken har PRS gett tillstånd till utländska näringsidkares filialer om huvudföretaget har registrerats på behörigt sätt i sitt hemland.

Övriga företagsformer och behov av tillstånd

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.02.2020