Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för filial

Med en filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland från det här landet yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Företag, sammanslutningar eller stiftelser med sin hemort utanför det Europeiska ekonomiska området (EES) behöver Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna grunda en filial i Finland. Se tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området.

Här nedan finns information om följande:

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av den person som har valts att teckna filialens firma eller som har valts till dess företrädare, eller av den som denna har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y1, bilageblankett 3 och personuppgiftsblanketten. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y1 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y1, bilageblankett 3 och personuppgiftsblanketten. (pdf, 0.3 MB)

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter.

Vilka uppgifter anger jag på blanketter?

Ange följande på blanketter:

 • Filialens firma
   • Filialens firma ska innehålla den utländska näringsidkarens firma med tillägg som visar att det är fråga om en filialrörelse.
   • Exempel: "CDE Cargo Ltd., Filial i Finland".
 • Filialens postadress
 • Verksamhetens art så att den stämmer överens med den utländska näringsidkarens verksamhetsområde.
   • Filialer vars verksamhetsområde är mera begränsat än den utländska näringsidkarens har enligt vår praxis också godkänts för registrering.
 • Näringsidkarens firma och rättsliga form
   • Exempel: firma "CDE Cargo Ltd." och rättsliga form "company limited by shares"
 • Det register i vilket den näringsidkare som grundar filialen har antecknats i sitt hemland samt näringsidkarens nummer i registret
   • Exempel: The Registrar of Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff
 • Personuppgifterna för en företrädare
   • Med företrädare avses en person som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar (se 6 § i näringsverksamhetslagen (565/2023)).
   • Företrädaren ska vara bosatt inom den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till EES och som har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till EES.
   • I andra fall ska företrädaren ha hemvist i Finland.
 • Personuppgifterna om var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas
 • De personer som i egenskap av i lagen föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras personuppgifter
   • Ofta är det "i lag föreskrivna bolagsorganet" det utländska bolagets styrelse. Tolkningen ska baseras på gällande lag i sammanslutningens eller stiftelsens hemland.

Om den utländska näringsidkaren har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska du i etableringsanmälan också nämna

 • den stat under vars lagstiftning den näringsidkare som grundar filialen lyder
 • näringsidkarens stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort.

Är den utländska näringsidkaren utanför EES ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart bolag, ska du i etableringsanmälan också nämna aktiekapitalet eller ett med detta jämförbart kapital, om detta inte framgår av stiftelseurkunden eller bolagsordningen eller av någon motsvarande handling.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor (se punkten "Vilka bilagor?") som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor (se punkten "Vilka bilagor?") per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Utländska sammanslutningar med FO-nummer

Om en utländsk sammanslutning som ska grunda en filial redan har FO-nummer, använd följande blanketter för att lämna in anmälan: blankett Y4, bilageblankett 3 och personuppgiftsblankett. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Använd samma FO-nummer som tidigare.

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4, bilageblankett 3 och personuppgiftsblankett. (pdf, 0.3 MB)

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter.

Vilka bilagor?

Bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • En redogörelse för grundandet av filialen (till exempel ett styrelseprotokoll)
 • En redogörelse för tillsättande av företrädare (till exempel ett styrelseprotokoll)
 • En redogörelse för de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (framgår i allmänhet av det utländska registerutdraget)
 • En redogörelse om beviljad rätt att teckna firma och hur firman ska tecknas
 • Ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren har antecknats i sitt hemland eller någon annan utredning över att näringsidkaren existerar
 • En finsk- eller svenskspråkig kopia eller en översättning av näringsidkarens stiftelseurkund, bolagsordningen, stadgar eller andra motsvarande handlingar
 • Om den sammanslutning eller stiftelse som grundar en filial är från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, behövs en redogörelse för att denna har fått PRS tillstånd att grunda en filial.
 • Om du för anteckning i registret anmäler en person som inte har en finsk personbeteckning och som inte har nämnts i registerutdraget angående sammanslutningen eller stiftelsen, krävs som bilaga till anmälan en redogörelse för personuppgifternas riktighet.
   • Redogörelsen kan till exempel bestå av en styrkt kopia av passet.

Redogörelsen för grundande av en filial, valet av företrädare och beviljandet av rätten att teckna filialens firma utgörs ofta av en kopia av protokollet från det utländska bolagets styrelsemöte. Lagstiftningen i bolagets hemland avgör vem i företaget får fatta beslut om dessa saker.

Det bolagsorgan som med stöd av lagen företräder bolaget framgår ofta av ett handelsregisterutdrag som myndigheten i bolagets hemland har utfärdat.

Om du bifogar ett dokument på ett främmande språk till anmälan, ska du också bifoga en översättning till finska eller svenska av dokumentet.

Obs! Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten och passkopior. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 370 euro.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 370 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in etableringsanmälan för filial elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "etableringsanmälan för filial". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024