Gå direkt till innehållet
Meny

Minderåriga och företagsverksamhet

Rätten för minderåriga (det vill säga personer under 18 år) att idka näring varierar enligt företagsform.

Enskild näringsidkare (företagare med firma)

En minderårig person som fyllt 15 år kan vara enskild näringsidkare (företagare med firma). Då behövs samtycke av den minderåriges intressebevakare, och både den minderårige och intressebevakaren undertecknar handelsregisteranmälan. Intressebevakare för en minderårig person är vårdnadshavarna eller annan intressebevakare förordnad av domstol.

Den minderårige kan inte lämna in sin etableringsanmälan för enskild näringsidkare på nätet, utan anmälan ska lämnas in på pappersblankett.

Om intressebevakaren vill börja idka näring på den minderåriges vägnar och för den minderåriges räkning, behöver intressebevakaren ett tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), som verkar som förmyndarmyndighet. Förmyndarmyndighetens (MDB) tillstånd behövs till exempel om det är fråga om sådan verksamhet som den minderårige inte kan bedriva på grund av verksamhetens art och omfattning.

Bifoga en redogörelse för MDB:s tillstånd till handelsregisteranmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet. Obs! Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller andra känsliga uppgifter.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för enskild näringsidkare.

Bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag

En minderårig person kan vara bolagsman om intressebevakarna företräder den minderårige vid inträde i bolaget och de har förmyndarmyndighetens (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) tillstånd till att göra det. Intressebevakarnas medverkan och förmyndarmyndighetens tillstånd behövs oftast också för uppdraget som tyst bolagsman. Bifoga en redogörelse för förmyndarmyndighetens tillstånd till handelsregisteranmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet. Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Om en intressebevakare själv är bolagsman i samma bolag, kan intressebevakaren inte företräda den minderårige då bolagsavtalet träffas. Företrädande är inte heller tillåtet om intressebevakarens och den minderåriges intressen av någon annan orsak är motstridiga i situationen. Då ska en ställföreträdare för intressebevakaren ansökas om hos antingen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för öppet bolag eller kommanditbolag.

Aktiebolag

En minderårig person kan teckna aktier i ett aktiebolag och underteckna avtalet om bolagsbildning i följande situationer:

  1. Egna arbetsinkomster: Den minderårige kan själv teckna aktier om han eller hon betalar teckningspriset för aktierna med sina egna arbetsinkomster.
  2. Det är fråga om en gåva och den minderårige använder inte sina egna arbetsinkomster: Intressebevakarna tecknar aktierna på den minderåriges vägnar.
  3. Intressebevakarna tecknar aktier med den minderåriges egendom: Ett tillstånd från förmyndarmyndigheten (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) behövs för att teckna aktierna.
  4. Intressebevakaren själv är styrelseledamot i aktiebolaget eller undertecknare av avtalet om bolagsbildning: Intressebevakaren ska söka förordnande av en ställföreträdare för intressebevakaren hos förmyndarmyndigheten (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). Ställföreträdaren tecknar aktierna på den minderåriges vägnar.
  5. Intressebevakaren förvärvar aktier på den minderåriges vägnar och aktierna berättigar till besittning av lägenheter: Ett tillstånd från förmyndarmyndigheten (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) behövs för att teckna aktierna.

Obs! En minderårig person kan inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för aktiebolag.

Mer information från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verkar som förmyndarmyndighet. Kontakta förmyndarmyndigheten för närmare anvisningar då en minderårig person vill bli företagare eller delaktig i ett bolag. Läs mer om förmyndarverksamheten på webbplatsen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Öppnas i en ny flikUtskriftsversion Uppdaterad 01.06.2023