Minderåriga och företagsverksamhet

Rätten för minderåriga (dvs. personer under 18 år) att idka näring varierar enligt företagsform.

Enskild näringsidkare ("firma")

En minderårig person kan vara enskild näringsidkare (företagare med firma). Då behövs samtycke från den minderåriges intressebevakare, och både den minderårige och intressebevakaren undertecknar handelsregisteranmälan. Intressebevakare för en minderårig person är vårdnadshavarna eller annan intressebevakare förordnad av domstol.

Den minderårige kan inte lämna in sin etableringsanmälan för enskild näringsidkare på nätet, utan anmälan ska lämnas in på pappersblankett.

Om intressebevakaren vill börja idka näring på den minderåriges vägnar och för den minderåriges räkning, behöver intressebevakaren ett tillstånd från magistraten. Tillstånd behövs till exempel om det är fråga om sådan verksamhet som den minderårige inte kan bedriva på grund av verksamhetens art och omfattning. Bifoga en redogörelse för magistratens tillstånd till handelsregisteranmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet. Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för enskild näringsidkare.

Bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag

En minderårig person kan vara bolagsman om intressebevakaren företräder den minderårige vid inträde i bolaget och intressebevakaren har magistratens tillstånd till att göra det. Intressebevakarens medverkan och magistratens tillstånd behövs oftast också för uppdraget som tyst bolagsman. Bifoga en redogörelse för magistratens tillstånd till handelsregisteranmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet. Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Om intressebevakaren själv är bolagsman i samma bolag, kan intressebevakaren inte företräda den minderårige då bolagsavtalet träffas. Företrädande är inte heller tillåtet om intressebevakarens och den minderåriges intressen av någon annan orsak är motstridiga i situationen. Då ska en ställföreträdare för intressebevakaren ansökas om hos antingen magistraten eller domstolen.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för öppet bolag eller kommanditbolag.

Aktiebolag

En minderårig person kan teckna aktier i ett aktiebolag och underteckna avtalet om bolagsbildning i följande situationer:

  1. Egna arbetsinkomster: Den minderårige kan själv teckna aktier om han eller hon betalar teckningspriset för aktierna med sina egna arbetsinkomster.
  2. Det är fråga om en gåva och den minderårige använder inte sina egna arbetsinkomster: Intressebevakaren tecknar aktierna på den minderåriges vägnar.
  3. Intressebevakaren tecknar aktier med den minderåriges egendom: Ett tillstånd från magistraten behövs för att teckna aktierna.
  4. Intressebevakaren själv är styrelseledamot i aktiebolaget eller undertecknare av avtalet om bolagsbildning: Intressebevakaren ska söka förordnande av en ställföreträdare för intressebevakaren hos magistraten. Ställföreträdaren tecknar aktierna på den minderåriges vägnar.
  5. Intressebevakaren förvärvar aktier på den minderåriges vägnar och aktierna berättigar till besittning av lägenheter: Ett tillstånd från magistraten behövs för att teckna aktierna.

Obs! En minderårig person kan inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan för aktiebolag.

Mer information från magistraterna

Magistraterna är förmyndarmyndigheter. Kontakta magistraten för närmare anvisningar då en minderårig person vill bli företagare eller delaktig i ett bolag. Läs mer om förmyndarverksamheten på magistraternas webbplats.Utskriftsversion
Uppdaterad 03.10.2018