Gå direkt till innehållet
Valikko

Ensamrätt till företagsnamn

Du kan få skydd för ditt företagsnamn (firma) antingen genom registrering eller genom inarbetning.

Registreringsskydd i hela landet

Det enklaste och snabbaste sättet att få ensamrätt till ditt företagsnamn är att registrera det i handelsregistret. Ensamrätten innebär att annan näringsidkare i Finland inte får använda en firma som är förväxlingsbar med din registrerade firma, om det inte visas att det inte leder till skada.

Två liknande företagsnamn kan inte registreras parallellt, inte heller namn som används inom närliggande bransch och som är så pass liknande att de är förväxlingsbara med varandra.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) granskar ditt föreslagna namn innan det kan registreras. Vid namngranskningen beaktar vi bland annat följande:

  • Enligt firmalagen ska en firma vara särskiljande.
  • En firma ska tydligt skilja sig från de namn som redan finns i registret.
  • En firma får inte vara förväxlingsbar med tidigare registrerade eller tidigare anmälda firmor eller varumärken.
  • Firmans stavning och uttal samt företagets verksamhetsområde.

Skydd genom inarbetning

Enligt firmalagen kan du få ensamrätt till ditt företagsnamn också genom inarbetning. Inarbetning innebär att du använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på din verksamhet på ett visst område.

Obs! Trots inarbetning kan ett annat företag få samma eller liknande företagsnamn registrerat eftersom PRS vid namngranskningen endast tar i beaktande de företagsnamn som finns i registret eller är under behandling.

Vid tvister måste det företag som har inarbetat firman i sista hand visa sin rätt till namnet i domstolen. Därför rekommenderar vi som en enkel skyddsåtgärd att registrera ditt företag och din firma, även om ditt företag inte har en lagenlig skyldighet att göra det.

PRS registreringspraxis

I handelsregistret finns över en halv miljon registrerade firmor, och varje dag registrerar vi omkring 150 nya firmor eller bifirmor. Om det är uppenbart att det föreslagna namnet är förväxlingsbart med ett namn som finns i registret eller är under behandling, kan namnet inte godkännas. Då ber vi dig att komma med ett nytt namnalternativ.

Det kan finnas risk för förväxling om företagsnamnet är liknande med ett annat företagsnamn eller varumärke inom samma eller närliggande bransch. Syftet med att förhindra förväxlingsbarhet är att kunderna inte misstar ditt företag för något annat företag. Läs mer om förväxlingsbarhet.

Allmänna uttryck kan inte skyddas med ensamrätt. Om det till exempel finns "Finlands Flyttservice" i registret, är det möjligt att registrera sådana namn som "Helsingfors Flyttservice" eller "Esbo Flyttservice".

Firmor som består av ortnamn och företagets verksamhetsområde har också annars svagare särskiljningsförmåga, det vill säga det registreras flera andra namn som liknar dem.

För att ditt företagsnamn ska sticka ut från mängden så att det inte blir förväxlingsbart med andra företagsnamn, lönar det sig att med omsorg välja ett unikt namn som har uppfinningshöjd. Läs mer om särskiljningsförmåga.

Även företagets verksamhetsområde har betydelse för firmaskydd.

Verksamhetsområdet ska definieras så tydligt och entydigt som möjligt. På basis av ett vagt och otydligt definierat verksamhetsområde är det svårt att veta på vilket område företaget faktiskt bedriver sin verksamhet, vilket försvårar vår bedömning av förväxlingsrisken. Läs mer om verksamhetsområde.

Firmaintrång

Registrerade firmor kan bli förväxlingsbara av flera olika skäl, beroende på bland annat hur och i vilken form firman faktiskt används. Vid tvister är det skäl att i första hand förhandla med motparten om hur förväxlingsbarheten kan elimineras. I sista hand avgörs tvisterna om företagsnamn i domstolen.

Oenigheter om firma beror ofta på att firmor inte används i den registrerade formen. Att övervaka hur firmor faktiskt används ligger utanför PRS befogenhet.

Obs! Ett företagsnamn är skyddat endast i den form som finns antecknad i handelsregistret. Det är företaget som ansvarar för hur namnet används.

Marknadsdomstolen behandlar tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på firmalagen. Däremot är det Helsingfors tingsrätt som behandlar åtal för sådana firmaintrång som avses i 22 § 1 mom. i firmalagen.

Att häva företagsnamn

Domstolen kan på talan häva registreringen. Om domstolen häver ett företagsnamn, stryker PRS det ur handelsregistret.

Även PRS kan häva företagsnamn efter ansökan, om namnet inte har använts under de senaste fem åren och innehavaren av namnet inte visar något godtagbart skäl för det. Gå till anvisningen Hur ansöker jag om att häva registrering av företagsnamn hos PRS?

Läs mer i firmalagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.12.2022