Gå direkt till innehållet
Meny

Våra kunder är mycket nöjda

I resultatavtalet mellan arbets- och näringsministeriet och PRS har målet för kundnöjdheten fastställts till 4 på skalan 1–5. Även våra övriga mål för kundnöjdhet och kundupplevelse ligger på samma höga nivå.

Vi mäter vår serviceförmåga, kvaliteten på våra tjänster och deras effektivitet med årliga allmänna kundnöjdhetsenkäter samt riktade service- och kanalspecifika enkäter.

Helhetsvitsordet för kundnöjdheten var 4,0 (skala 1–5) och låg på samma nivå som året innan.

Viktat medeltal av kundnöjdhetsenkäterna 2019–2021

2019 2020 2021
4,0 4,0 4,0

Största delen av kunderna uträttar ärenden digitalt i PRS tjänster. Därför har det en stor betydelse för kundupplevelsen och kundnöjdheten att tjänsterna är enkla att använda och att de tillgodoser kundernas behov. I de servicespecifika enkäterna gav kunderna i genomsnitt svaret 4,0 på frågan om hur enkelt det är att använda tjänsterna. För nyttan med PRS serviceutbud gav kunderna också betyget 4,0.

Läs mer om kundnöjdheten i årsberättelsen 2021.Öppnas i en ny flik

Trots att kunderna är mycket nöjda finns det också mycket som kan förbättras.

Omfattande digitala tjänster som är lättare att använda än de nuvarande samt tydliga anvisningar både i tjänsterna och på webbplatserna är fortfarande högst på kundernas önskelista.

År 2021 fortsatte vi arbetet med att utveckla de nuvarande och nya elektroniska tjänsterna så att våra tjänster ska vara enkla att använda och tillgängliga. Flera helt nya och förnyade tjänster tas i bruk 2022 och 2023.

Handläggningstiderna på en bra nivå, men utmaningar förekommer tidvis

Våra register- och IPR-funktioner har strikta mål för handläggningstiderna för anmälningar till handels- och föreningsregister samt patent- och varumärkesansökningar, eftersom snabbheten i behandlingen av anmälningar och ansökningar är en viktig faktor som beskriver servicenivån och påverkar kundnöjdheten.

Etableringsanmälningar som gjorts elektroniskt i handels- och föreningsregistren behandlas mycket snabbt, inom cirka fem vardagar. Däremot kan behandlingen av anmälningar som gjorts på pappersblanketter ha pågått i flera veckor, vilket har berott inte bara på manuella arbetsskeden i behandlingen av pappersanmälningar, utan också på det ökade antalet anmälningar och personalomsättningen. Anhopningen av ansökningar har upplösts på många olika sätt.

Den målsatta tiden för det så kallade första tekniska föreläggandet för patentansökningar är åtta månader. Målet uppnåddes till 98 procent 2021. Handläggningstiden för varumärkesansökningar har varit mycket kort redan i flera år, cirka en månad från det att ansökan lämnades in.

Case: En allt bättre kundupplevelse

Vår vision "Utmärkt kundupplevelse - bästa myndighetsservice i samverkan" förutsätter att kunden står i centrum i all vår verksamhet.

År 2021 utredde vi vad kundorientering innebär vid PRS och vilka våra styrkor och svagheter är. Vi beredde också ett kunderfarenhetsteam som i framtiden ska styra utvecklingen av kundorienteringen inom PRS.

I projekt för utveckling av tjänster tillämpar vi metoder för service design och involverar kunder och anställda i olika skeden av projekten.

Läs mer om hur vi förbättrar kundupplevelsen i årsberättelsen 2021.Öppnas i en ny flik

Gå till sidan: PRS digitala mognad.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.11.2022