Gå direkt till innehållet
Meny

Teman för och beslut i undersökningsärenden

Teman som framhävdes i de undersökningsärenden som revisionsnämnden behandlade var bland annat revisionsberättelser som var felaktiga av olika skäl, granskning av förvaltning, åtgärder för att skaffa tillräckligt och lämpligt revisionsbevis, bristfälligt professionellt omdöme och skepticism samt brist på tillräcklig revisionsdokumentation. I enskilda fall gällde prövningen också till exempel revisorns oberoende, iakttagande av yrkesetiska principer, bristfällig rapportering om lån till närstående och rapportering enligt speciallagstiftning. I två fall fick revisorn en varning bland annat för utförande av revision utan att ha blivit vald till revisor på behörigt sätt. Revisionsnämnden har även under tidigare år utfärdat flera beslut där nämnden har tagit ställning till åtgärder som säkerställer att revisorn väljs på lagligt sätt.

Kvalitetsgranskning av revisorer med resultatet underkänd

Under verksamhetsåret behandlade revisionsnämnden 19 undersökningsärenden som gällde åtgärder på grund av underkända resultat i kvalitetsgranskningar 2017 och 2018. Revisionsnämnden beslutade att återkalla godkännandet av två revisorer och gav en varning till 13 revisorer och en anmärkning till två revisorer. I fråga om två revisorer förföll behandlingen av undersökningsärendet på grund av att revisorn avstod från sitt godkännande på eget initiativ.

Ytterligare information om revisionsnämndens beslut

Revisionsnämndens beslut om påförande av påföljder kan läsas i sin helhet på nämndens webbplats:

Gå till revisionsnämndens sida

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021