Revisorer

Minst en revisor ska utses för stiftelsen. I stiftelsens stadgar kan det bestämmas om val av flera revisorer. Om stiftelsen väljer endast en revisor som inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Läs mer om val av revisor i författningsdatabasen FINLEX

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
(4 kap. 3 § i stiftelselagen).

Anmälan till stiftelseregistret

Om det sker förändringar i revisorerna, anmäl ändringarna omedelbart till stiftelseregistret. En ordinarie styrelseledamot är ansvarig för att anmälan görs till registret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Blankett Y4, bilageblankett 17A och personuppgiftsblankett

Ange personbeteckningar och hemadresser endast på personuppgiftsblanketten och inte på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga en försäkran av en styrelseledamot om att de personval som gjorts och anmälts är riktiga och att stiftelsen innehar de beslut som de anmälda ärendena baserar sig på, om du inte lämnar in försäkran på bilageblankett 17A. Försäkran kan också ges av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Du behöver inte lämna in någon särskild redogörelse om revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

Obs! Bifoga inte sådana handlingar som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har behandlats. Ändringsanmälan kostar 100 euro. Stiftelsen kan samtidigt anmäla ändringar som gäller förvaltningsrådet, personer med rätt att företräda stiftelsen, verkställande direktören eller styrelsen utan extra kostnad.

Begränsning som gäller mandattiderna för stiftelsens revisor

Mandattiderna för stiftelsens revisor kan i en följd uppgå till högst sju år. Läs mer i författningsdatabasen FINLEX (4 kap. 5 § i stiftelselagen).

Läs om PRS tolkningar av beräkningen av maximala mandattider för revisorer i stiftelser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.03.2022