Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningsregistrets informationstjänst: användnings- och överlåtelsevillkor

I dessa villkor beskrivs användningen av Föreningsregistrets informationstjänst ("tjänst") som tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen ("PRS") samt tjänstens användningsändamål och begränsningar. Dessa allmänna användnings- och överlåtelsevillkor berör alla användare av tjänsten och alla produkter som är tillgängliga i tjänsten. Användaren godkänner dessa villkor och förbinder sig att alltid iaktta dem vid användningen av tjänsten. På vissa delar av tjänsten kan även särskilda villkor utöver dessa villkor tillämpas.

Med användaren avses en användare av tjänsten, oavsett om det är fråga om en engångskund, registrerad kund eller avtalskund.

Föreningsregistrets informationtjänst

Tjänsten förvaltas av PRS, och den omfattar offentliga uppgifter ur föreningsregistret och registret över religionssamfund. I tjänsten kan användare söka och bläddra i uppgifter ur föreningsregistret och registret över religionssamfund, köpa utdrag och stadgar. Det är möjligt att betala produkterna på nätet.

En närmare beskrivning om sortimentet finns på PRS webbplats. PRS har rätt att efter eget gottfinnande göra ändringar i sortimentet, tjänstens funktioner och annat innehåll. Tjänsten kan vara ur drift under underhåll och andra tillfällen. PRS ansvarar inte för de kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella ändringar eller avbrott.

Tjänsten är tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Användningsrätt

Tjänsten är i första hand avsedd för sökning och kontroll av enskilda uppgifter för användarens eget bruk. Tjänsten kan användas av myndigheter, företag, sammanslutningar eller privatpersoner. Användaren får inga immateriella rättigheter till vare sig tjänsten, informationen som den erbjuder eller datasystemet som kör tjänsten eller dess delar.

Användaren erhåller en icke-exklusiv, oöverlåtbar, annullerbar, begränsad rätt att komma till tjänsten samt använda den och det sökta informationsmaterialet enbart enligt dessa villkor och som sådan och i den omfattning som PRS har bestämt i fråga om varje specifik tjänst.

Användaren förbinder sig att använda tjänsten endast till privata, icke-kommersiella ändamål och följa tillämplig lagstiftning, tjänstens villkor och god sed.

Användaren ska i synnerhet ta i beaktande att de uppgifter som hämtas ur tjänsten också kan innehålla personuppgifter. Användaren har inte rätt att behandla eller vidarebefordra personuppgifter direkt eller indirekt på ett sätt som förbjuds i dataskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning som gäller skydd av personuppgifter. För tydlighetens skull konstateras att personuppgifter inte får användas för direktmarknadsföring. Utlämnande av personuppgifter som ingår i informationsmaterialet är ett regelmässigt utlämnande enligt den speciallagstiftning som gäller PRS respektive register, vilket beskrivs i PRS tillämpliga dataskyddsbeskrivning. Läs mer i dataskyddsbeskrivningarna för registren.

För att kunna ta emot uppgifter som ingår i informationsmaterialet kan förutsätta en särskild redogörelse för användningsändamål och ett tillstånd att använda uppgifterna. Tillståndsansökningsblanketter kan hämtas i PRS kontaktpunkt.

Användare och registrering

Det är möjligt att använda tjänsten utan registrering eller användarnamn.

Det är också möjligt att registrera sig som användare i tjänsten. Vid registrering förbinder sig användaren att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Det är förbjudet att lämna vilseledande uppgifter om sin identitet. För en registrerad användare skapas ett användarnamn och ett lösenord. Användaren ansvarar personligen för all användning av tjänsten som sker med hans eller hennes användarnamn och lösenord. Användaren förbinder sig att förvara användarnamnet och lösenordet omsorgsfullt och att omedelbart informera PRS om allt missbruk.

PRS kan säga upp registreringen eller begränsa tillgången till vissa delar av tjänsten, om det framgår att användaren har brutit mot tjänstens villkor. PRS kan också säga upp registreringen om användaren inte har loggat in i tjänsten under de senaste sex (6) månaderna.

De uppgifter som användaren har lämnat vid registreringen varken överlåts till tredje parter eller används vid marknadsföring. PRS kan emellertid använda uppgifterna vid informering om ändringar i tjänsten.

Läs dataskyddsbeskrivningen för kundregistret för föreningsregistrets informationstjänst.

Avgifter

Användaren har tillgång till de avgiftsbelagda produkterna eller tjänsterna enligt tjänstebeskrivningarna efter att användaren har betalat den avgiftsbelagda produkten och/eller tjänsten på ett giltigt betalningssätt.

Avgiftsbeläggningen av de produkter och tjänster som tillhandahålls i tjänsten bestäms i lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1090/2018), som har utfärdats med stöd av lagen. Övriga informationstjänsteavgifter grundar sig på beslut som PRS har fattat med stöd av nämnda förordning.

Gå till prislistan för Föreningsregistrets informationstjänst.

Begränsningar i användningsrätten

Det är förbjudet att göra sökningar av uppgifter med hjälp av program, återförsälja eller överlåta uppgifter vidare i kommersiellt syfte samt publicera dem i datanät eller i andra publikationer, om inte PRS och användaren på förhand skriftligt har avtalat om sådant. Som publicering i datanät anses bland annat både nättjänster som är öppna för alla och som är begränsade med användarnamn.

Användaren har rätt att lagra det informationsmaterial som han eller hon har hämtat och som kan lagras. Användaren får inte lagra informationen i stora poster. Varken informationen eller användningsrätten därtill får heller säljas eller annars lämnas ut som sådan till en tredje part. Utlämning av information i samband med användarens egen interna och sedvanliga tjänst är tillåtet, om det inte är verksamhetens huvudsakliga ändamål.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för all användning av tjänsten som sker med hans eller hennes användarnamn.
Användaren ansvarar själv för anskaffning, underhåll, dataskydd och funktion av utrustning, programvaror och nätförbindelse vilka han eller hon behöver för att använda tjänsten samt för datakommunikationen till operatörens dator.

Användaren ansvarar för att han eller hon följer lagstiftningen om dataskydd och myndighetsbestämmelser i fråga om utrustning, dataanslutningar, programvaror samt datafiler och via tjänsten förmedlad information vilka tillkommer användaren.

Information får inte lämnas ut för att användas vid marknadsföring som riktar sig till konsumenter. Vid behandling och överlåtelse av personuppgifter som eventuellt ingår i informationsmaterialet ska användaren följa bestämmelserna i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Användaren förbinder sig att informera PRS om de fel, störningar eller brister som han eller hon har påträffat i tjänsten eller dess delar.

Användaren ansvarar för skada som han eller hon uppsåtligen eller av grovt vållande har orsakat tjänsten.

Tjänstens tillgänglighet

Kundstödet för PRS tjänst är öppet vardagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är öppen dygnet runt, men en del av tjänstens funktioner kan vara i drift under kortare tidsavsnitt.

Avbrott kan förekomma på grund av underhåll, tekniska problem eller uppdatering. PRS strävar till att i god tid på förhand på sin webbplats och i tjänsten informera om planerade avbrott, men garanterar inte att tjänsten fungerar utan störningar och avbrott. Fördröjningar och avbrott kan inte anses som avtalsbrott.

PRS har rätt att göra ändringar i innehållet i sina databaser och filer samt i sin verksamhet och i tjänsten, när tjänsterna utvecklas eller när lagar eller myndighetsbestämmelser som avser PRS verksamhet eller avtal som gäller personalen ändras.

PRS har rätt att utan ersättningsskyldighet ta sina databaser ur drift under tjänstetid, om underhåll eller service av databaser förutsätter det. PRS strävar till att på förhand informera om avbrott som grundar sig på en sådan orsak. PRS kan också efter eget gottfinnande besluta att lägga ner tjänsten eller någon av dess delar. PRS informerar om sådana fall på förhand på sin webbplats.

Ansvarsbegränsning

PRS svarar inte för eventuella fel i tjänsten eller databaserna eller för de indirekta eller medelbara skador som eventuellt orsakas användaren på grund av dröjsmål i tjänsten. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier.

PRS svarar inte för skador som eventuellt orsakas användaren, inklusive fall där PRS kan vara tvunget att hindra användarens tillgång till databaser på grund av användarens åtgärd eller försummelse eller om användningen av databaserna hindras av ett oöverstigligt hinder som PRS inte kan påverka.
Immateriella rättigheter.

PRS förbehåller sig fullständiga ägande- och upphovsrätter samt andra immateriella rättigheter till tjänstens innehåll och till alla de produkter, programvaror och annan egendom som tillhandahålls i tjänsten eller som är tillgängliga via tjänsten.

Ändring av villkor

PRS har rätt att ändra dessa villkor. PRS informerar om ändringarna på sin webbplats eller i tjänsten.

Tillämpad lag

På dessa villkor tillämpas finländsk lagstiftning (exklusive lagvalsregler som skulle leda till tillämpning av lagstiftningen i något annat land).

Utskriftsversion Uppdaterad 07.12.2021