Hakemukset kaupparekisteriin

PRH tekee merkinnät kaupparekisteriin pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoitusten perusteella. Joissakin tilanteissa PRH tekee kaupparekisteriin merkintöjä myös hakemusten perusteella.

Milloin tehdään hakemus?

Ilmoittaminen ja hakeminen ovat joissakin tilanteissa rinnakkain, esimerkiksi osakeyhtiön sulautumisissa ja jakautumisissa ja osakepääoman alentamisissa.

Hakemus voi olla myös aivan itsenäinen, eikä liity kaupparekisteri-ilmoitukseen, kuten kuulutusten hakeminen velkojille osakeyhtiön ylikurssirahaston alentamiseksi tai vapaan oman pääoman jakamiseksi.

Miten teet hakemuksen?

Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus PRH:lle tai käytä lomakkeita. Esimerkiksi kun on osakeyhtiön sulautuminen tai jakautuminen, käytä Y4-lomaketta ja 16-liitelomaketta.

Ilmoita

  • hakijan tiedot ja mitä yritystä ja asiaa hakemus koskee.
  • hakijan tai asiamiehen yhteystiedot.

Mainitse, jos hakemus liittyy johonkin kaupparekisteri-ilmoitukseen. Ilmoita myös hakijan tai asiamiehen yhteystiedot.

Mitä liitteitä hakemukseen?

Hakemukseen tarvittavat liitteet vaihtelevat hakemuksittain.

Esimerkit hakemusten liitteistä:

Mitä maksaa?

Katso käsittelymaksun suuruus hakemusasian mukaan hinnastosta.

Hakemusmaksu on maksettava pääsääntöisesti etukäteen samalla tapaa kuin kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu. Lue ohjeet maksamisesta.

Hakemuksissa Euroopan talousalueen ulkopuolelta (ETA) oleville lupia toimia yritysten johto- ja vastuutehtävissä, hakemusmaksu laskutetaan jälkikäteen. Lue ohjeet, kuinka haetaan lupaa ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuville.

Miten PRH kuuluttaa?

Useimpiin hakemuksiin liittyy kaupparekisteriin rekisteröitävä ja Virallisessa lehdessä julkaistava kuulutus, joka näkyy myös Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämässä kuulutusrekisterissä.

Kuulutuksessa velkojille asetetaan tietty määräpäivä, johon mennessä mahdolliset vastustukset on ilmoitettava PRH:lle. Yrityksen on ilmoitettava rekisteröidystä kuulutuksesta velkojilleen.

PRH lähettää määräpäivän jälkeen vastustukset yritykselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Määräpäivän jälkeen PRH päättää kuulutusmenettelyn, jos vastustuksia ei ole tai ne on peruttu.

Tämän jälkeen yritys voi panna täytäntöön hakemuksen taustalla olevan päätöksen, esimerkiksi vapaan oman pääoman jakamisen

Mikä on hakemuksen käsittelyaika?

Kuulutusta edellyttävä hakemusmenettely voidaan normaalisti saattaa päätökseen noin neljässä kuukaudessa, sillä kuulutuksen määräpäiväksi asetetaan tavallisesti 3 kuukautta 14 päivää kuulutuksen rekisteröintipäivästä.

Vastustukset ja niihin mahdollisesti liittyvä hakemusasian käsittelyn lykkääminen luonnollisesti pidentävät käsittelyaikaa.

Hakemuksen käsittelyajan osalta on tärkeää huomata, että jos hakemusasia liittyy suoraan johonkin tiettyyn kaupparekisteri-ilmoitukseen, PRH ei voi ilmoitusta miltään osin rekisteröidä ennen kuin hakemusmenettely on saatettu päätökseen. Kaupparekisteri-ilmoitus on yksi kokonaisuus eikä sitä voi jakaa osiin siten, että mahdolliset hakemukseen liittymättömät asiat rekisteröitäisiin eri ajankohtana kuin hakemukseen liittyvät.

Miten teet muutoksenhaun?

Jos PRH hylkää hakemuksen tai jättää sen tutkimatta, voit hakea päätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.07.2017