Hakemuksen käsittely

Kaupparekisteriin tehdyt merkinnät perustuvat pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoituksiin. Hakemusmenettely voi liittyä yhtenä vaiheena kaupparekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteröitävän asian käsittelyyn, kuten esimerkiksi sulautumisissa ja jakautumisissa ja osakepääoman alentamisissa. Hakemus voi olla myös aivan itsenäinen ja kaupparekisteri-ilmoitukseen liittymätön, kuten hakemus ylikurssirahaston alentamiseksi tai vapaan oman pääoman jakamiseksi.

Kirjallinen hakemus tai lomake

  • Vapaamuotoinen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) osoitettu kirjallinen hakemus tai kaupparekisterin lomakkeet
    Esim. Osakeyhtiöiden sulautumisissa ja jakautumisissa lomake Y4 ja liitelomake 16
  • Ilmoitetaan hakijan tiedot ja mitä yritystä ja asiaa hakemus koskee.
  • Ilmoitetaan hakijan tai asiamiehen yhteystiedot.
  • Jos hakemus liittyy johonkin kaupparekisteri-ilmoitukseen, on tästä mainittava. Ilmoitetaan hakijan tai asiamiehen yhteystiedot.

Liitteet

Hakemusmaksu

  • Katso hakemusmaksun suuruus hakemusasian mukaan hinnastosta.
  • Hakemusmaksu on maksettava pääsääntöisesti etukäteen samalla tapaa kuin kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu. Lisätietoa maksun suorittamisesta ( ks. maksuohjeet).
  • Hakemuksissa Euroopan talousalueen ulkopuolelta oleville lupia toimia yritysten johto- ja vastuutehtävissä, hakemusmaksu laskutetaan jälkikäteen, (ks. Luvat ETA-alueen ulkopuolisille)

Vinkkejä

Kuuluttaminen

Useimpiin hakemuksiin liittyy kaupparekisteriin rekisteröitävä ja Virallisessa lehdessä julkaistava kuulutus, joka näkyy myös Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämässä kuulutusrekisterissä.


Kuulutuksessa velkojille asetetaan tietty määräpäivä, johon mennessä mahdolliset vastustukset on ilmoitettava PRH:lle. Yrityksen on ilmoitettava rekisteröidystä kuulutuksesta velkojilleen. PRH lähettää määräpäivän jälkeen vastustukset yritykselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Määräpäivän jälkeen PRH päättää kuulutusmenettelyn, jos vastustuksia ei ole tai ne on peruttu. Tämän jälkeen yritys voi panna täytäntöön hakemuksen taustalla olevan päätöksen, esimerkiksi vapaan oman pääoman jakamisen

Hakemuksen käsittelyaika

Kuulutusta edellyttävä hakemusmenettely voidaan normaalisti saattaa päätökseen noin neljässä kuukaudessa, sillä kuulutuksen määräpäiväksi asetetaan tavallisesti 3 kuukautta 14 päivää kuulutuksen rekisteröintipäivästä. Vastustukset ja niihin mahdollisesti liittyvä hakemusasian käsittelyn lykkääminen luonnollisesti pidentävät käsittelyaikaa.


Hakemuksen käsittelyajan osalta on tärkeää huomata, että mikäli hakemusasia liittyy suoraan johonkin tiettyyn kaupparekisteri-ilmoitukseen, ei ilmoitusta voi miltään osin rekisteröidä ennen kuin hakemusmenettely on saatettu päätökseen. Kaupparekisteri-ilmoitus on yksi kokonaisuus eikä sitä voi jakaa osiin siten, että mahdolliset hakemukseen liittymättömät asiat rekisteröitäisiin eri ajankohtana kuin hakemukseen liittyvät.

Muutoksenhaku

Jos PRH hylkää hakemuksen tai jättää sen tutkimatta, voi päätökseen hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.10.2010