Gå direkt till innehållet
Meny

Bostadsaktiebolag – ändringsanmälan för styrelse, disponent, företrädare och revisorer till handelsregistret

Bostadsaktiebolag ska anmäla till handelsregistret alla ändringar som gäller styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer.

Att anmäla prokurister är frivilligt, men om en registrerad prokura upphör att gälla, ska det anmälas till handelsregistret. Läs mer om prokura.

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna vara till exempel styrelseledamot eller disponent. Läs anvisningarna för hur du kan söka tillstånd för en styrelseledamot eller verkställande direktör som är fast bosatt utanför EES.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

En person som är antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken. 

Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, måste antingen företaget eller revisorn själv anmäla om avgången till handelsregistret.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan som gäller styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer i e-tjänsten på ytj.fi.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha finländsk personbeteckning och dessutom ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna.

Vid anmälning av revisor observera följande:

  • Du kan endast anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).
  • Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, anmäl uppgifterna om sammanslutningen och den huvudansvariga revisorn.

Vilka bilagor behövs?

När du lämnar in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, behöver du inte bifoga till din anmälan ett beslut om valet av person till uppdrag (till exempel bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet). Företaget måste ha beslutet om valet av person, vilket vi vid behov kan begära för behandlingen av anmälan.

Om du anmäler en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en kopia av hens pass eller annan identitetshandling. Kopian ska vara styrkt av en person.

Vad kostar det?

E-anmälan om ändring av styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget, revisorer eller prokurister kostar 50 euro / ärende.

Anmälan om egen avgång eller upphörande av uppdrag som antecknats i registret är avgiftsfri.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in ändringsanmälan på blankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Ändringar som du lämnar in om ansvarspersoner via e-tjänsten på ytj.fi kan registreras automatiskt. Läs mer om automatisk registrering.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2024