Bostadsaktiebolag: anmälan om ändring av bolagsordning

Bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändring av bolagsordningen ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Obs! Hur du ska anmäla ändringar beror på när bolaget har bildats:

  • Bostadsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare måste lämna in sin ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Bostadsaktiebolag som bildats före 2019 kan lämna in sin anmälan antingen i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett.

Bolagsordningen kan ändras delvis eller i sin helhet

Om bolaget har beslutat att ändra endast en del av bolagsordningen (delvis ändring), antecknas det nya innehållet av de ändrade paragraferna i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga bolagsstämmoprotokollet till din anmälan.

Om bolaget har beslutat att ändra bolagsordningen i sin helhet enligt en bilaga till bolagsstämmoprotokollet, bifoga protokollet till din anmälan. Bifoga också den nya bolagsordningen till din anmälan eller ange uppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi (beroende på hur du lämnar in din anmälan, läs mer under Hur lämnar jag in en e-anmälan?).

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en e-anmälan.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vad kostar e-anmälan?

En elektronisk anmälan om ändring av bolagsordning kostar 275 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Bostadsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare

Lämna in anmälan om ändring av bolagsordning i e-tjänsten på ytj.fi. Ange de ändrade bestämmelserna i bolagsordningen i e-tjänsten (alltså inte i en bifogad fil). E-tjänsten visar de registrerade uppgifterna som grund för anmälan.

Om du ändrar bestämmelserna 1–4 i bolagsordningen, det vill säga firma (namn), hemort, bransch (verksamhetsområde) eller lägenhetsbeskrivning, ange de nya uppgifterna i e-tjänsten. Läs mer om hur du anger uppgifterna i bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du ändrar bolagsordningens bestämmelser i 5 § och framåt, kan du i ett textfält i e-tjänsten skriva helt nya bestämmelser för 5 § och framåt eller ändra en bestämd bestämmelse.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla ägare var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen.

Bostadsaktiebolag som bildats före 2019

Bolaget kan lämna in anmälan om ändring av bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Om hela bolagsordningen ändras, bifoga den nya bolagsordningen till din anmälan.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi och bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • Ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla ägare var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland har bolagsordningen en bilaga.

Sidorna i bilagan ska vara i storlek A4 och av god kvalitet.

Om du lämnar in en elektronisk ändringsanmälan, lägger du till bilagan i e-tjänsten på ytj.fi. Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.

Lämna in din anmälan på ytj.fi


Ett bostadsaktiebolag som bildats före 2019 kan lämna in en ändringsanmälan på pappersblankett, men då är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Ändra en bestämmelse så att den stämmer överens med den nya lagen

Den nya lagen om bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 juli 2010. Om en bestämmelse i bolagets bolagsordning står i strid med den nya lagen, måste bolaget anmäla ändring av bestämmelsen till handelsregistret när bolaget anmäler andra ändringar i bolagsordningen för registrering.

Patent- och registerstyrelsen registrerar inte en bolagsordning som strider mot den nya lagen, om inte något annat följer av lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag. Läs lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om bolagsordningen för bostadsaktiebolag finns i 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2019