Föreningens ändringsanmälan till handelsregistret

En ideell förening ska utan dröjsmål anmäla ändringar och eventuella tillägg i föreningens handelsregisteruppgifter. Ändringsanmälan till handelsregistret ska lämnas in exempelvis i sådana fall där föreningens hemort eller i föreningsregistret antecknade namn har ändrats.

I handelsregistret införs endast få uppgifter om ideella föreningar. Minst införs:

 • föreningens firma (måste innehålla föreningens i föreningsregistret antecknade namn), läs mer om firmor
 • verksamhetsart
 • föreningens i föreningsregistret antecknade namn och hemort
 • den postadress som föreningen använder i sin näringsverksamhet.

Dessutom kan till exempel prokurister och bifirmor anmälas för anteckning i handelsregistret.

Du kan kontrollera föreningens handelsregisteruppgifter t.ex. i informationstjänsten Virre innan du lämnar in din ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till.

Anmäl föreningens adress separat till föreningsregistret. Föreningsregistrets uppgifter förmedlas inte automatiskt till företagssökningen på ytj.fi, dvs. till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (FODS). Uppgifterna från FODS förmedlas inte heller till föreningsregistret.

Adress- och kontaktuppgifter för sådana föreningar som har antecknats i handelsregistret eller i Skatteförvaltningens register hittar du i FODS, dvs. i företagssökningen på ytj.fi.

Blanketter

Bilagor

 • Kvitto över betalning av behandlingsavgiften
 • Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.
 • Redogörelse för det beslut som ändringen grundar sig på. Om du anmäler exempelvis prokura för anteckning i handelsregistret, bifoga som redogörelse för valet av prokurister en styrkt kopia av ett protokoll från föreningens styrelsemöte.

Behandlingsavgifter

 • Anmälning av adress- och kontaktuppgifter är avgiftsfri.
 • Anmälning av prokurister: 40 euro/ärende + 55 euro/anmälan (95 euro)
 • Övriga ändringar: 85 euro (t.ex. ändring av föreningens i handelsregistret antecknade namn eller hemort)
 • Anmälan om bifirma: 100 euro/bifirma
 • Behandlingsavgiften ska betalas i förväg, se betalningsanvisningarna.

Tidsfrist

 • Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Tips

Föreningens namntecknare

Ändringar i den registrerade föreningens namntecknare, stadgeenliga eller förordnade, anmäls bara till föreningsregistret.

Till handelsregistret kan anmälas prokurister för föreningen.

När ska en förening anmälas till handelsregistret?

Läs om föreningens anmälningsskyldighet till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2019