Föreningens etableringsanmälan till handelsregistret

En ideell förening ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om den idkar näringsverksamhet och har för denna verksamhet

 • ett fast driftställe eller
 • minst en arbetstagare i sin tjänst.

Handelsregistret har en gemensam anmälningsprocedur med Skatte-förvaltningen. Du kan anmäla föreningens uppgifter till handelsregistret och Skatteförvaltningens register på en och samma blankett.

Föreningens FO-nummer

Föreningen får ett FO-nummer när den införs i handelsregistret eller Skatteförvaltningens register. Läs mer om föreningens FO-nummer.

Handelsregisteranmälan

Blanketter

 • Blankett Y1 och bilageblankett 12
 • Blankett Y4 och bilageblankett 12 om föreningen redan har ett FO-nummer
 • Blanketten ska undertecknas av den ideella föreningens styrelseordförande eller av en person som ordföranden har befullmäktigat.
 • Då den befullmäktigade undertecknar anmälan, ska en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt bifogas.

Ange på blanketten

 • FO-numret om föreningen redan har det; ange numret på första sidan av blankett Y4
 • föreningens firma (måste innehålla föreningens i föreningsregistret antecknade namn, läs mer om firmor)
 • arten av föreningens verksamhet (Obs! Den verksamhet som enligt stadgarna utgör föreningens ändamål kan inte anmälas till handelsregistret som verksamhetsart. Enligt 5 § i föreningslagen [26.5.1989/503] får en förening endast idka sådan näring eller förvärvsverksamhet som det bestäms om i föreningens stadgar, som annars direkt hänför sig till fullföljandet av föreningens syfte eller som ska anses ha ringa ekonomisk betydelse.)
 • föreningens i föreningsregistret antecknade namn och hemort samt
 • den postadress som föreningen använder i sin näringsverksamhet.

Bilagor

 • kvitto över betalning av behandlingsavgiften
 • vid behov en redogörelse för föreningens rättighet att idka näring
 • vid behov en redogörelse för valet av styrelseordförande
 • om du anmäler prokurister för anteckning i handelsregistret, bifoga som redogörelse för valet av prokurister en styrkt kopia av ett protokoll från föreningens styrelsemöte

Behandlingsavgift

Anmälan endast till Skatteförvaltningens register

Om föreningen inte har anmälningsskyldighet till handelsregistret och föreningens avsikt är att endast lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen och bli införd i förskottsuppbördsregistret och registret över mervärdesskatteskyldiga, anmäl föreningen till Skatteförvaltningen på blankett Y1. Obs! I så fall kryssa inte för punkten "Handelsregistret" i fältet "Företaget anmäler sig till följande register".

Ytterligare information om anmälningarna till Skatteförvaltningen:

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.11.2018