Gå direkt till innehållet
Meny

Jämställd, jämlik och mångsidig personal

Vi vill vara en arbetsplats där alla har jämlika arbetsförhållanden och jämlika möjligheter att utvecklas i en uppmuntrande och accepterande atmosfär.

Vi följer PRS verksamhetsprinciper (öppen, uppskattande, sakkunnig) i allt beslutsfattande och samarbete och i all växelverkan.

Vi vill säkerställa lika möjligheter för könen att delta och leda genom följande åtgärder:

Personalens könsfördelning, medelålder och utbildningsbakgrund

År 2021 arbetade 426 personer vid PRS, varav 241 (57 %) var kvinnor och 185 (43 %) män. Personer av annat kön har inte registrerats separat.

Vår medelålder är 48,7 år och personalens utbildningsbakgrund varierar beroende på uppdrag.

59,1 procent har avlagt forskarutbildning eller högre högskoleexamen, 10,8 procent har avlagt lägre högskoleexamen, 11,7 procent har avlagt lägsta högskoleexamen, 0,5 procent har avlagt examen på specialyrkesutbildningsnivå, 14,8 procent har avlagt examen på andra stadiet och 1,9 procent har avlagt grundskoleexamen (1,2 procent har okänd utbildningsbakgrund).

Vår personal har en mycket homogen etnisk bakgrund. Målet för de kommande åren är att så småningom öka mångfalden bland de anställda även ur denna synvinkel.

Utmaningen med att öka diversiteten är dock till exempel statsförvaltningens lagstadgade kompetenskrav, som omfattar åtminstone nöjaktiga kunskaper i svenska. Detta krav är svårt, om inte omöjligt, för många experter med utländsk bakgrund.

Personalen nöjd med det jämlika bemötandet vid PRS

Vi ställer upp våra mål för utvecklingen av jämställdhet och likabehandling i den jämställdhetsplan som utarbetas vartannat år samt i den likabehandlingsplan som utarbetas vart fjärde år. Båda planerna uppdateras 2022.

Vi följer upp personalens erfarenhet av jämställdhet och likabehandling med hjälp av den årliga VM Baro -undersökningen samt fristående jämställdhets- och likabehandlingsenkäter.
Personalen har i dessa enkäter varit anmärkningsvärt nöjd med jämställdheten och likabehandlingen vid PRS.

I statsförvaltningens årliga VM Baro-enkät 2021 fick förverkligandet av jämställdheten betyget 4,5 (hos staten i genomsnitt 4,1) av PRS personal och förverkligandet av likabehandlingen 4,4 (hos staten i genomsnitt 3,9) på skalan 1–5.

Jämställdhet och likabehandling vid PRS 2019–2021 (VM Baro)


2019 2020 2021
Likabehandling 4,2 4,2 4,4
Jämställdhet 4,4 4,4 4,5

Bra nivå på lönejämställdheten

Vi följer upp löneutvecklingen för kvinnor och män vid PRS i den årliga jämförelserapporten om lönesättningen. I rapporten följer vi upp både kvinnors och mäns löner inom olika kravnivåer samt fördelningen av kvinnor och män på olika kravnivåer.

Lika lön för kvinnor och män inom kravnivåerna mäts med det s.k. likalönsindexet. Indexet 100 innebär att kvinnor och män har en lika hög lön inom kravnivåerna. Ett index över 100 innebär att kvinnor har högre löner än män inom kravnivåerna.

Utifrån likalönsindexet vidtar vi eventuella behövliga korrigerande åtgärder.

Under de senaste fem åren har indexet vid PRS varit mycket nära indextalet 100. Statens likalönsindex är tyvärr inte tillämpligt på PRS klassificering av kravnivåer och bör därför inte heller användas som jämförelseobjekt. 

Likalönsindexet vid PRS (jämförelsemånad augusti)

År Index
2021 101,9
2020 100,7
2019 100,9
2018 101,0
Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022