Gå direkt till innehållet
Meny

Målet är att vara en bra arbetsgivare

PRS vill vara en bra arbetsgivare. Vårt mål är att garantera en trygg arbetsmiljö för alla anställda genom att sörja för personalens välbefinnande och för att verksamheten är stabil och förenlig med lagen.

Vi ser också till arbetsbetingelserna, arbetshälsan och -säkerheten samt möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling. Vi strävar också efter att minska ojämlikhet.

Vi vill säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö genom följande åtgärder:

Företagshälsotjänster och stöd för arbetshälsan

Vi har heltäckande företagshälsotjänster och stöder arbetshälsan på många olika sätt, såsom med bra lednings- och chefsarbete, tidigt stöd, utveckling av ergonomin, verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan samt kultur- och motionssedlar.

PRS lednings- och chefsarbete har fått bra betyg i statsförvaltningens årliga enkät om arbetstillfredsställelse (VM Baro).

Ledarskapsindexet vid PRS 2019–2021 (VM Baro)

2019 2020 2021
3,84 3,92 3,98

Arbetshälsa och tillfredsställelse i arbetet

Vi följer regelbundet upp arbetshälsan och arbetssäkerheten och ingriper i avvikelser.

Svarsprocenten i den årliga VMBaro-enkäten om arbetstillfredsställelse var liksom tidigare år hög 2021; 74 procent. Den totala arbetstillfredsställelsen ökade ytterligare och fick det bästa betyget någonsin: 4,0 på skalan 1–5, vilket är över målet 3,9 i PRS och arbets- och näringsministeriets resultatavtal.

Under 2021 genomfördes utöver den egentliga arbetshälsoenkäten tre kortare enkäter som fokuserade på arbetshälsan. Resultaten var också mycket goda även i dessa enkäter.

Personalens arbetstillfredsställelse vid PRS (VM Baro) 2019–2021

Utfall 2019 2020 2021
Arbetstillfredsställelse (1–5) 3,9 4,0 4,0
Arbetshälsa (4–10) 8,1 8,3 8,5
Arbetsgemenskapsindex (1–5) 4,10 4,18 4,31
Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022