Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskning av revisorer

Alla revisorer är personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller sex års mellanrum. Därtill kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på ett riskbaserat sätt. Kvalitetsgranskningen genomförs av revisionstillsynens kvalitetssäkringssakkunniga.

Kvalitetsgranskning utförs genom att vi bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som vi har valt. Vi bedömer om revisionen kan anses vara utförd enligt god revisionssed. Mer information om god revisionssed finns på PRS webbplats.

Avslutningsvis ger PRS revisionstillsyn ett kvalitetsgranskningsresultat till revisorn. Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan antingen vara godkänd eller underkänd. Ifall kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter vi kvalitetsgranskningen med en ny granskning (mellanresultat). Revisionstillsynen publicerade kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor den 21 april 2017.

År 2019 förordnade vi 202 revisorer till kvalitetsgranskning, varav 135 har fått ett beslut om slutligt resultat eller ett avgörande om att kvalitetsgranskningen fortsätter med en ny granskning senast i slutet av 2019. Sammanlagt 23 kvalitetsgranskningar ställdes in. Största delen av de inställda kvalitetsgranskningarna berodde på att revisorn hade ansökt om avbrytande av godkännandet efter det att kvalitetsgranskning hade förordnats. Kvalitetsgranskningen av 40 revisorer var oavslutad den 31 decem-ber 2019, och 20 av dem har fått beslut eller avgörande 1 januari–3 mars 2020. I tabellen nedan visas en mer detaljerad sammanfattning av antalet utförda kvalitetsgranskningar per 31 december 2019:

Kvalitetsgranskningar per revisor 2019 2018
Revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning sammanlagt 202 97
Godkännande avbrutet på revisorns ansökan 19 8
Kvalitetsgranskning inställd av annan orsak 4 3
Inställda kvalitetsgranskningar sammanlagt 23 11
Kvalitetsgranskningen har skjutits upp för att utföras senare 4 1
Kvalitetsgranskningar sammanlagt 175 85
Ärendet under behandling vid kvalitetsgranskningsenheten 40 1
Ärendet under behandling vid enheten för undersökningsärenden och laglighetsövervakning 0 8

Därtill har beslut eller avgörande getts till sex revisorer under 2019 i fråga om kvalitetsgranskningar som var oavslutade i slutet av 2018. Tre är ännu oavslutade.

Tabellen nedan visar antalet revisorer i fråga om de 175 revisorer som blivit kvalitetsgranskade eller som kvalitetsgranskas på basis av förordnande till kvalitetsgranskning 2019. De revisorer som kvalitetsgranskningen gäller arbetar som revisor vid sju olika PIE-revisionssammanslutningar. Antalet anges enligt sammanslutning. Revisorer som arbetar ensam eller i övriga revisionssammanslutningar anges som en separat grupp (Icke-PIE).

Figur 2: Antal revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning 2019 (innehåller oavslutade kvalitetsgranskningar)


Vid kvalitetsgranskningarna 2019 gick PRS revisionstillsyn igenom 132 revisionsuppdrag. Därtill har vi bedömt 18 uppdrag 1 januari–3 mars 2020, som vi valt till kvalitetsgranskning 2019. Uppdragen gällde sammanslutningar som verkade på olika verksamhetsområden eller inom offentlig förvaltning.

Sammanlagt 155 resultatbeslut eller avgöranden har getts till och med den 3 mars 2020 i fråga om kvalitetsgranskningarna 2019. En del av revisorerna har ännu inte meddelats resultat av kvalitetsgranskningen, eftersom kvalitetsgranskningen inte har slutförts av kvalitetssäkringsenheten. Resultaten av de kvalitetsgranskningar 2019 som avgjorts senast den 3 mars 2020 är följande:

Figur 3: Resultat av kvalitetsgranskningar 2019 till och med 3 mars 2020


Revisionstillsynen publicerar på sina webbsidor under våren 2020 en årsrapport där vi redogör för de observationer som gjorts i kvalitetsgranskningarna 2019.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021