Anvisningar om stadgebestämmelser

Anvisningar om stadgebestämmelser
Här nedan finns följande information om stadgebestämmelser:

Se också våra övriga anvisningar och mallar, som du hittar i menyn.

Obligatoriska bestämmelser

I det följande finns information om de obligatoriska stadgebestämmelserna enligt föreningslagen. Dessa uppgifter måste alltid anges i stadgarna.

Föreningens namn

Föreningens namn ska skilja sig tillräckligt från de namn som redan finns i registret. Namnet får varken vara vilseledande eller strida mot god sed. Namnet på en svenskspråkig förening som ska registreras måste sluta på förkortningen rf. Förkortningen på finska är ry

Hemort

Föreningens hemort ska anges i stadgarna. Hemorten ska vara en kommun som är belägen i Finland.

Syfte och verksamhetsformer

En förening som kan tas in i föreningsregistret ska ha ett ideellt syfte, det vill säga ett ändamål för vars främjande föreningen verkar. Verksamhetsformerna utgörs däremot av de konkreta medel som föreningen använder för att fullfölja sitt syfte. Föreningen kan också ha stödfunktioner för att samla in medel för sin verksamhet.

Vi har utarbetat mallar för föreningar för den punkt i stadgarna som bestämmer föreningens syfte och verksamhetsformer. Se våra mallar för föreningens syfte och verksamhetsformer.

Medlemmars skyldighet att betala avgifter

Stadgarna ska innehålla en bestämmelse om medlemmarnas skyldighet att betala avgifter. Därtill ska stadgarna ange medlemmarnas andra särskilda skyldigheter.

Styrelse

Styrelsens storlek och mandatperioder ska anges i stadgarna. Minimistorleken är ordförande plus två styrelsemedlemmar. Föreningen kan bestämma i sina stadgar att styrelsen har fler medlemmar.

Det kan också skrivas in i stadgarna att styrelsen har ett minimi- och maximiantal medlemmar, till exempel ordförande, 2–5 ordinarie medlemmar och 0–2 suppleanter.

Verksamhetsgranskare eller revisorer

Antalet verksamhetsgranskare eller revisorer och deras mandatperioder ska anges i stadgarna.

En revisionssammanslutning kan också väljas till revisionsuppdraget.

Föreningen ska ha minst en ordinarie verksamhetsgranskare eller revisor. Om föreningen väljer endast en verksamhetsgranskare, ska också en ersättare väljas. Om föreningen väljer endast en revisor och den inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en ersättare väljas.

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden ska vara en viss period på 12 månader som bestäms i stadgarna.

När föreningen startar sin verksamhet kan räkenskapsperioden vara en kortare eller längre period (högst 18 månader). Den avvikande räkenskapsperioden behöver dock inte anges i föreningens stadgar. Den första räkenskapsperioden börjar i och med att stiftelseurkunden undertecknas.

Tid för ordinarie möte

Stadgarna ska innehålla en bestämmelse om tidpunkten för ordinarie möte, där föreningens styrelse, revisorer och verksamhetsgranskare ska väljas, bokslutet fastställas och beslut om ansvarsfrihet fattas.

Sätt och tid för möteskallelse

För möteskallelse ska ett sådant förfarande tas in i stadgarna att varje medlem har möjlighet att få besked om ett kommande möte. Kallelsesättet ska uttryckligen vara inskrivet i stadgarna, och beslut om det kan inte lämnas i styrelsens eller föreningsmötets händer.

Användning av föreningens tillgångar vid upplösning

Stadgarna ska innehålla bestämmelser om hur föreningens tillgångar ska användas om föreningen löser sig eller förklaras upplöst.

Bestämmelser om namntecknare

Med namntecknare avses personer som har rätt att företräda föreningen, till exempel träffa avtal i föreningens namn. Föreningens styrelseordförande är alltid föreningens namntecknare.

En bestämmelse om namntecknare måste skrivas in i stadgarna om föreningen vill att någon annan utöver styrelseordföranden ska kunna företräda föreningen. Läs mer om namntecknare.

Tillämplig lag

De obligatoriska stadgebestämmelserna baserar sig på 8 § i föreningslagen. Läs mer i föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.12.2020