Gå direkt till innehållet
Meny

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen.

Antalet registrerade föreningar är cirka 100 000.

I januari-februari 2017 avregistrerade PRS cirka 36 000 icke-verksamma föreningar. I fem år efter avregistreringsbeslutet har PRS uppgifterna om de avregistrerade föreningarnas namn och registernummer på sin webbplats för att göra dem tillgängliga för allmänheten i maskinellt bearbetbar form (41 a § 3 mom. i föreningslagen).

Öppna en förteckning med uppgifter om de cirka 36 000 icke-verksamma föreningar som PRS avregistrerade i januari-februari 2017. (xlsx, 1.8 MB)

Vi publicerar statistik över registrerade föreningar och religionssamfund. Se föreningsregistrets statistik.

Varför är det bra att registrera en förening?

En registrerad förening innehar rättshandlingsförmåga, vilket innebär att den kan till exempel

  • ingå avtal
  • inneha fast egendom
  • driva handel
  • ta emot donationer
  • vara medlem i en annan förening eller aktieägare i ett aktiebolag
  • uträtta ärenden vid domstolar och hos andra myndigheter.

Medlemmarna i en registrerad förening svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.

Gå till våra anvisningar om att bilda en förening och anmäla den för registrering.

En verksam förening kan också vara oregistrerad. Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex för mer information om oregistrerade föreningar. Gå till Finlex.Öppnas i en ny flik

När måste en förening anmäla ändringar?

En förening måste lämna in en ändringsanmälan när det har skett ändringar i dess föreningsregisteruppgifter.

Ändringsanmälan kan gälla till exempel

  • ändring av föreningens adress
  • ändring av föreningens namntecknare
  • ändring av föreningens stadgar.

Gå till våra anvisningar om att anmäla föreningens ändrade uppgifter för registrering.

Om föreningens verksamhet tynar bort, kan föreningen besluta att lägga ner verksamheten genom likvidationsåtgärder. Efter likvidationsåtgärderna ska styrelseordföranden eller en likvidator lämna in en anmälan om upplösning till föreningsregistret.

Gå till våra anvisningar om att anmäla nedläggning av föreningsverksamhet.

Föreningsregistrets rådgivning

Vi handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden. Läs mer om föreningsregistrets rådgivning.

Uppgifterna i registret är offentliga

Föreningsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som lämnats in till registret.

Det enklaste sättet att få information om föreningars registrerade uppgifter är att köpa ett elektroniskt föreningsregisterutdrag i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst.Öppnas i en ny flik

Föreningsregistret innehåller också personuppgifter

Föreningsregistrets dataskyddsbeskrivning ger information om behandlingen av personuppgifter i registret, såsom registrets användningsändamål, de uppgifter som samlas in och de registrerade personernas rättigheter. I dataskyddsbeskrivningen anges också hur vi lämnar ut uppgifter ur registret till utomstående. Se föreningsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Läs mer om personuppgifter:

Utskriftsversion Uppdaterad 11.10.2022