Filial till en utländsk näringsidkare

Ändringsanmälan

En filial till en utländsk näringsidkare är skyldig att underrätta registermyndigheten om ändringar i och eventuella tillägg till de registrerade uppgifterna. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum.

Uppgifter som registreras om en filial är:

 • filialens företagsnamn
 • adress- och kontaktuppgifter
 • firmatecknare
 • näringsidkarens företagsnamn, juridiska form, verksamhetsområde
 • de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (till exempel bolagets styrelse) och företrädare (6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring)

Andra uppgifter som registreras är till exempel bokslut, parallellfirma, bifirmor och deras verksamhetsområden, prokurister eller näringstillstånd.

Filialens verksamhetsområde måste stämma överens med den utländska näringsidkarens verksamhetsområde. Filialer vars verksamhetsområde är mera begränsat än den utländska näringsidkarens har enligt vår praxis också godkänts för registrering.

Läs även följande anvisningar:

Blanketter

 • Hämta blankett Y4 och bilageblankett 14 på Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats FODS.
 • Personuppgiftsblankett. Handelsregistret har infört ett nytt anmälningsförfarande. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer
 • Blanketten undertecknas av filialens företrädare eller firmatecknare eller den person som har befullmäktigats av dessa.
 • Om blanketten undertecknas av ett ombud, ska en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt bifogas till anmälan.

Handelsregistret har en gemensam anmälningsprocedur med Skatteförvaltningen. Du kan alltså anmäla dina uppgifter på en och samma blankett till båda myndigheterna.

Bilagor

 • Anmälan om ny företrädare: redogörelse om tillsättande av en företrädare som avses i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring (Obs! Företrädaren kan endast vara en fysisk person).
 • Anmälan om nytt organ/ändring i befintligt organ: redogörelse om de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (till exempel kopia av ett registerutdrag).
 • Anmälan om vem som är berättigad att teckna firman: redogörelse om beviljande av rätten att teckna firman och om sättet att teckna firman (till exempel kopia av ett protokoll).
 • Om för anteckning i registret anmäls en person som inte har en finsk personbeteckning och som inte har nämnts i det registerutdrag som gäller den utländska sammanslutningen, krävs som bilaga till anmälan en redogörelse om att personen existerar. Redogörelsen kan till exempel bestå av en styrkt kopia av passet. Om personen i fråga redan tidigare har antecknats i handelsregistret, behövs redogörelsen inte.
 • Om ett dokument på ett främmande språk bifogas till anmälan, bifogas dessutom en översättning till finska eller svenska av dokumentet.
 • Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan. Läs mer

Vem väljer företrädaren och firmatecknarna?

Lagstiftningen i den utländska sammanslutningens hemland avgör vilket organ som får fatta beslut om detta. Oftast är det styrelsen i sammanslutningen. Det organ som med stöd av lagen företräder sammanslutningen framgår vanligen av det registerutdrag som myndigheten i sammanslutningens hemland har utfärdat.

Behandlingsavgift

 • Ingen avgift: ändring av filialens adress- och kontaktuppgifter eller anmälning av bokslut
 • Behandlingsavgiften är 115 euro: anmälning av bifirma
 • Anmälning av firmatecknare och prokurister: 40 euro/ärende + 55 euro/anmälan
 • Behandlingsavgiften är 95 euro: övriga ändringar, till exempel ändring av filialens namn och verksamhetsområde, personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt filialens företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring.
 • Betala behandlingsavgiften i förväg. Se våra betalningsanvisningar.

Exempel på behandlingsavgifter:

 • Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler en företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring samt firmatecknare för filialen.
 • Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler en företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring, firmatecknare för filialen samt personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren.
 • Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler ändring av verksamhetsområde och firmatecknare i filialen.
 • Behandlingsavgiften är 135 euro (40 + 40 + 55) när du anmäler firmatecknare och prokurister för filialen.

Specialfall

I fråga om en filial till en näringsidkare som har registrerats utanför EES registreras dessutom näringsidkarens övriga uppgifter (hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort) samt kapital om inte detta framgår av stiftelseurkunden eller av någon motsvarande handling.

I fråga om filialer som är underställda kreditinstitutslagen (2007/121) eller lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (1996/580) registreras dessutom direktören och den rätt att teckna firman som enligt lagen tillhör honom eller henne. Om en sådan filial anmäler en företrädare, kan också denna registreras.

Vidare ska registermyndigheten enligt 18 § 5 mom. i handelsregisterlagen underrättas om insolvensförfaranden, ackord och andra motsvarande förfaranden som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial. Registermyndigheten ska också underrättas om att näringsidkaren har försatts i likvidation, om att likvidatorer har förordnats, om likvidatorernas personuppgifter och deras behörighet samt om avslutande av likvidationen och att näringsidkaren har upplösts och avregistrerats.

Tips

Kontrollera filialens gällande registeruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till. Du kan kontrollera uppgifterna till exempel i informationstjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2020