Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan för filial

En filial till en utländsk näringsidkare är skyldig att underrätta registermyndigheten om ändringar i och eventuella tillägg till de registrerade uppgifterna. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum.

Kontrollera filialens gällande registeruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till. Kontrollera uppgifterna i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Vad anmäler jag?

Anmäl ändringar i och tillägg till följande uppgifter:

 • filialens företagsnamn
 • adress- och kontaktuppgifter
 • firmatecknare
 • näringsidkarens företagsnamn
 • näringsidkarens juridiska form
 • näringsidkarens verksamhetsområde
 • de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (till exempel bolagets styrelse)
 • företrädare (6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring).

Andra uppgifter som registreras är till exempel

 • bokslut
 • parallellfirma
 • bifirmor och deras verksamhetsområden
 • prokurister.

Filialens verksamhetsområde måste stämma överens med den utländska näringsidkarens verksamhetsområde. Filialer vars verksamhetsområde är mera begränsat än den utländska näringsidkarens har enligt vår praxis också godkänts för registrering.

Se våra anvisningar för anmälan nedan.

Se även "Specialfall" nedan.

Se våra anvisningar för anmälan

Läs våra anvisningar om hur du anmäler ändringar i filialens uppgifter:

Läs närmare anvisningar om dessa ämnen:

Specialfall

I fråga om en filial till en näringsidkare som har registrerats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmäls till handelsregistret dessutom näringsidkarens övriga uppgifter (hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort) samt kapital om inte detta framgår av stiftelseurkunden eller av någon motsvarande handling.

I fråga om filialer som är underställda kreditinstitutslagen (610/2014) registreras dessutom direktören och den rätt att teckna firman som enligt lagen tillhör honom eller henne.

En sådan filial är inte skyldig att anmäla en företrädare. Om en företrädare har valts, får filialen anmäla företrädaren till handelsregistret.

Enligt 18 § 5 mom. i handelsregisterlagen ska också följande ärenden som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial anmälas till handelsregistret:

 • insolvensförfaranden
 • ackord och andra motsvarande förfarande
 • försättande av näringsidkaren i likvidation
 • förordnande av likvidatorer samt likvidatorernas personuppgifter och behörighet
 • avslutande av likvidationen
 • upplösning av näringsidkaren
 • avregistrering.
Utskriftsversion Uppdaterad 13.02.2024