Filial till en utländsk näringsidkare

Ändringsanmälan

En filial till en utländsk näringsidkare är skyldig att underrätta registermyndigheten om ändringar i och eventuella tillägg till de registrerade uppgifterna. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum.

Följande är uppgifter som registreras om en filial:

 • filialens företagsnamn
 • adress- och kontaktuppgifter
 • firmatecknare
 • näringsidkarens företagsnamn, juridiska form, verksamhetsområde
 • de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (till exempel bolagets styrelse) och företrädare (6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring)

Andra uppgifter som registreras är till exempel bokslut, parallellfirma, bifirmor och deras verksamhetsområden, prokurister eller näringstillstånd.

Filialens verksamhetsområde måste stämma överens med den utländska näringsidkarens verksamhetsområde. Filialer vars verksamhetsområde är mera begränsat än den utländska näringsidkarens har enligt vår praxis också godkänts för registrering.

Läs även följande anvisningar:

Blanketter

Lämna in din anmälan på följande blanketter: blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblankett. Hämta blanketterna på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Blanketten undertecknas av filialens företrädare eller firmatecknare eller den person som har befullmäktigats av dessa.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Handelsregistret har en gemensam anmälningsprocedur med Skatteförvaltningen. Du kan alltså anmäla dina uppgifter på en och samma blankett till båda myndigheterna.

Bilagor

Bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • Anmälan om ny företrädare: redogörelse om tillsättande av en företrädare som avses i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring (Obs! Företrädaren kan endast vara en fysisk person).
 • Anmälan om nytt organ/ändring i befintligt organ: redogörelse om de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (till exempel kopia av ett registerutdrag).
 • Anmälan om vem som är berättigad att teckna firman: redogörelse om beviljande av rätten att teckna firman och om sättet att teckna firman (till exempel kopia av ett protokoll).
 • Om för anteckning i registret anmäls en person som inte har en finländsk personbeteckning och som inte har nämnts i det registerutdrag som gäller den utländska sammanslutningen, krävs som bilaga till anmälan en redogörelse om att personen existerar. Redogörelsen kan till exempel bestå av en styrkt kopia av passet. Om personen i fråga redan tidigare har antecknats i handelsregistret, behövs redogörelsen inte.
 • Verksamhetsområdet ändras: bifoga redogörelse om näringsidkarens verksamhetsområde.
 • Om ett dokument på ett främmande språk bifogas till anmälan, bifogas dessutom en översättning till finska eller svenska av dokumentet.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vem väljer företrädaren och firmatecknarna?

Lagstiftningen i den utländska sammanslutningens hemland avgör vilket organ som får fatta beslut om detta. Oftast är det styrelsen i sammanslutningen.

Det organ som med stöd av lagen företräder sammanslutningen framgår vanligen av det registerutdrag som myndigheten i sammanslutningens hemland har utfärdat.

Behandlingsavgift

Ändring av filialens adress- och kontaktuppgifter är gratis.

Anmälning av bokslut är gratis när du lämnar in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro.

Anmälning av bifirma kostar 115 euro.

Anmälning av firmatecknare och prokurister kostar 40 euro/ärende + 55 euro/anmälan

Behandlingsavgiften är 95 euro: övriga ändringar, till exempel ändring av filialens namn och verksamhetsområde, personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt filialens företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring. Behandlingsavgiften är 95 euro, oavsett hur många av ovanstående ändringar du anmäler.

Exempel på behandlingsavgifter:

Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler en företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring samt firmatecknare för filialen.

Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler en företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring, firmatecknare för filialen samt personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren.

Behandlingsavgiften är 135 euro (95 + 40) när du anmäler ändring av verksamhetsområde och firmatecknare i filialen.

Behandlingsavgiften är 135 euro (40 + 40 + 55) när du anmäler firmatecknare och prokurister för filialen.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Specialfall

I fråga om en filial till en näringsidkare som har registrerats utanför EES registreras dessutom näringsidkarens övriga uppgifter (hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort) samt kapital om inte detta framgår av stiftelseurkunden eller av någon motsvarande handling.

I fråga om filialer som är underställda kreditinstitutslagen (610/2014) registreras dessutom direktören och den rätt att teckna firman som enligt lagen tillhör honom eller henne. Om en sådan filial anmäler en företrädare, kan också denna registreras.

Vidare ska registermyndigheten enligt 18 § 5 mom. i handelsregisterlagen underrättas om insolvensförfaranden, ackord och andra motsvarande förfaranden som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial. Registermyndigheten ska också underrättas om att näringsidkaren har försatts i likvidation, om att likvidatorer har förordnats, om likvidatorernas personuppgifter och deras behörighet samt om avslutande av likvidationen och att näringsidkaren har upplösts och avregistrerats.

Tips

Kontrollera filialens gällande registeruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till. Kontrollera uppgifterna i informationstjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2022