Gå direkt till innehållet
Meny

Om personbeteckning saknas i handelsregisteruppgifterna

När ett företag anmäler en person till handelsregistret, antecknar vi hans eller hennes personbeteckning i registret. Om personen inte har finländsk personbeteckning, antecknas födelsedatum.

Personbeteckning saknas från våra handelsregisteruppgifter i följande fall:

  1. Företaget har anmält en styrelseledamot, verkställande direktören, disponenten eller en bolagsman till handelsregistret före 1994 och har sedan dess inte anmält några ändringar i hans eller hennes uppgifter.
  2. En utländsk person hade inte finländsk personbeteckning när hans eller hennes uppgifter lämnades in till handelsregistret, och personen har senare fått en finländsk personbeteckning.

Om personbeteckningen saknas i handelsregisteruppgifterna, kan personen inte underteckna en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmäl personbeteckningen till handelsregistret för att personen i fortsättningen ska kunna underteckna e-anmälningar.

Du kan anmäla en utebliven personbeteckning avgiftsfritt på pappersblankett om du inte anmäler andra ärenden på samma gång. Med denna anmälan behöver du inte bifoga redogörelser för val av personen. Läs våra anvisningar om att enbart anmäla personbeteckningen.

Här nedan finns information om följande:

Så här anmäler du enbart personbeteckningen till handelsregistret

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Använd Y-blankett för ändringsanmälan enligt företagsform, dess bilageblankett och en separat personuppgiftsblankett.

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem:

Fyll i företagets grunduppgifter (firma och FO-nummer) på Y-blankettens första sida och kryssa för rutan där du anmäler ändringen till handelsregistret. Det är avgiftsfritt att lämna in enbart personbeteckningen. Skriv in under "Tilläggsuppgifter till PRS" på sida 2 att anmälan gäller personbeteckningar.

På bilageblanketten fyll i uppgifterna om alla personer i respektive fält.

Till exempel uppgifterna om aktiebolagets alla registrerade styrelseledamöter fylls i på sida 1 på bilageblanketten. Uppgifterna om alla bolagsmän i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag fylls i på sida 3 på blanketten.

På personuppgiftsblanketten fyll i företagets firma och FO-nummer samt namn och personbeteckningar om alla personer som har markerats till olika uppdrag i företaget. Se punkten "Ange personbeteckningarna av alla personer i samma anmälan".

Obs! Skriv personbeteckningen på en separat personuppgiftsblankett. Du får inte skriva personbeteckningar på andra blanketter.

Ange personbeteckningarna av alla personer i samma anmälan

När personbeteckningen av en person behöver anmälas till handelsregistret, ska även personbeteckningarna av alla andra personer markerats till olika uppdrag lämnas in i samma anmälan. Endast på det viset kan vi försäkra oss om att det är möjligt att använda e-tjänsten på ytj.fi i fortsättningen.

Först kontrollera i företagets handelsregisteruppgifter till vilket uppdrag varje person har markerats. Det är möjligt att en person har markerats till flera uppdrag. Personens alla uppdrag ska anmälas i motsvarande fält i anmälan.

Du kan kontrollera företagets gällande handelsregisteruppgifter i informationstjänsten Virre. Du kan ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag via informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Vem undertecknar anmälan?

Följande personer kan underteckna Y-blanketten:

  • verkställande direktören eller en styrelseledamot i ett aktiebolag
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
  • eller en av dem befullmäktigad person.

Om en befullmäktigad person undertecknar blanketten, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt. En prokurist är inte behörig att underteckna anmälningar.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna per brevpost till:

PRS–Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Hur lång tid tar handläggningen av anmälan?

Se vår handläggningssituation.

Om du måste snabbt få personbeteckningen antecknad i handelsregistret, bifoga till anmälan din begäran om påskyndad handläggning med motivering.

Du kan också anmäla personbeteckningen med en vanlig ändringsanmälan

Du kan också anmäla personbeteckningen med en vanlig ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. En vanlig ändringsanmälan är avgiftsbelagd.

Du måste bifoga en redogörelse för valet av personen (till exempel ett bolagsstämmobeslut eller bolagsavtalet).

Anmälningar som har lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi handläggs snabbare än anmälningar som har lämnats in på blanketter.

Person utan finländsk personbeteckning

Om du anmäler en person utan finländsk personbeteckning till handelsregistret, bifoga en redogörelse för att personen existerar.

Redogörelsen kan vara till exempel en styrkt kopia av hans eller hennes pass eller körkort. Det räcker med en kopia styrkt av en person, som inte behöver vara notarius publicus.

Ingen separat redogörelse behövs om personen redan finns antecknad i handelsregistret eller om det framgår av de andra bilagorna att personen existerar.

Till exempel en etableringsanmälan för filial till en utländsk näringsidkare har som bilaga oftast ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren finns antecknad i sitt hemland.

Personer som inte har stadigvarande hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka i ledande befattning eller som ansvarsperson i ett företag. Läs mer om länder utanför EES och ansökan om tillstånd.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.08.2023