Om personbeteckning saknas

Personbeteckning saknas från våra handelsregisteruppgifter i följande fall:

1. Personen har anmälts till handelsregistret före 1994. Han eller hon måste lämna in sin personbeteckning för att kunna underteckna en ändringsanmälan på nätet. Läs våra anvisningar om att anmäla personbeteckningar.

2. Personen har inte finländsk personbeteckning. När du anmäler honom eller henne till handelsregistret ska du bifoga en redogörelse om dennes identitet. Läs våra anvisningar om redogörelsen.

1. Personen har anmälts till handelsregistret före 1994

Personbeteckningar saknas för styrelseledamöter, bolagsmän, verkställande direktörer eller disponenter som har anmälts till handelsregistret före 1994. Därför kan dessa personer inte underteckna en ändringsanmälan på nätet. Personbeteckningarna måste anmälas till handelsregistret för att de i fortsättningen ska kunna underteckna e-anmälningar.

Det är gratis att lämna in enbart personbeteckningar.

Hur kan jag kontrollera att min personbeteckning redan finns i handelsregistret?

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret.

På webbplatsen Suomi.fi kan du logga in i en e-tjänst som visar vilka gällande roller du har i handelsregistret. Däremot hittar inte tjänsten dina rolluppgifter om du inte har registrerat din personbeteckning. Tjänsten är gratis. Gå till rolltjänsten på Suomi.fi.

Så här anmäler du personbeteckningar till handelsregistret

Lämna in din anmälan på pappersblankett. Använd vår Y-blankett för ändringsanmälan enligt företagsform och en separat personuppgiftsblankett.

Fyll i företagets grunduppgifter (firma och FO-nummer) på Y-blankettens första sida och kryssa för rutan där du anmäler ändringen till handelsregistret. Det är gratis att lämna in enbart personbeteckningar. Skriv in under Tilläggsuppgifter på sida 2 att du anmäler personbeteckningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Om du måste snabbt få personbeteckningen antecknad i handelsregistret, kan du begära påskyndande av handläggningen. Skriv din begäran om påskyndad handläggning med motivering på Y-blanketten under Tilläggsuppgifter på sida 2.

Obs! Du får inte lämna in personbeteckningar på Y-blanketter utan du måste använda en separat personuppgiftsblankett.

Underteckna Y-blanketten. Följande personer kan underteckna blanketten:

  • verkställande direktören eller en styrelseledamot i ett aktiebolag
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
  • eller en av dem befullmäktigad person.

Om en befullmäktigad person undertecknar blanketten, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt. En prokurist är inte behörig att underteckna anmälningar.

Fyll i följande på personuppgiftsblanketten: företagets firma och FO-nummer samt personernas namn och personbeteckningar.

Skicka den undertecknade Y-blanketten och personuppgiftsblanketten per post till:
PRS–Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 HELSINGFORS

Hur lång tid tar handläggningen av anmälan?

Läs mer om anmälningars beräknade handläggningstider.

2. Personen har inte finländsk personbeteckning

Om du anmäler en person som saknar finländsk personbeteckning till handelsregistret, bifoga en redogörelse för att personen existerar. Redogörelsen kan vara till exempel en styrkt kopia av hans eller hennes pass eller körkort. Det räcker med en kopia styrkt av en person, som inte behöver vara notarius publicus.

Ingen separat redogörelse behövs om personen redan finns antecknad i handelsregistret eller om det framgår av de andra bilagorna att personen existerar. Till exempel en etableringsanmälan för filial till en utländsk näringsidkare har som bilaga oftast ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren finns antecknad i sitt hemland.

Personer som inte har stadigvarande hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka i ledande befattning eller som ansvarsperson i ett företag. Läs mer om länder utanför EES och ansökan om tillstånd.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.10.2018