Gå direkt till innehållet
Meny

Snabbguide för varumärkessökande

Den här sidan är en sammanställning av det viktigaste som du måste ta i beaktande innan du börjar fylla i din varumärkesansökan. Närmare ansökningsanvisningar hittar du under Ansöka om varumärke.

Besluta vilket märke du söker registrering för

Lämna in en separat anmälan för varje enskilt märke. En ansökan kan endast innehålla en version av märket. Om du har flera alternativa versioner av ditt varumärke, gör en separat anmälan för var och en av dem eller besluta vilket alternativ du söker registrering för. Du måste betala en ansökningsavgift för varje anmälan.

Läs mer om hur du återger varumärket i ansökan.

Vilka varor och tjänster tänker du använda märket för?

Du får ensamrätt att använda märket endast i samband med de varor och tjänster som anges i ansökan. Därför är det ytterst viktigt att innehållet i varu- och tjänsteförteckningen är korrekt. Det lönar sig att lägga ner tid på att utarbeta förteckningen eftersom den bestämmer varumärkets skyddsomfång. Förteckningen används också för att bedöma märkets registrerbarhet.

Tänk först på vad du eller ditt företag gör: tillverkar du produkter, erbjuder du tjänster eller båda? Om ditt företag exempelvis producerar programvaror och därtill erbjuder tjänster i anslutning till att utveckla dem, behöver du skydd både för programvarorna som varor och för utvecklingen av dem. Ta också dina framtida behov i beaktande och tänk på vilka varor och tjänster du sannolikt kommer att tillhandahålla inom fem år.

Fundera på hur du kommer att använda märket. Om dina varor försedda med märket finns till salu i butiker men du inte bedriver detaljhandel själv, behöver du inte nödvändigtvis skydd för detaljhandelstjänster. Du kan också göra reklam för dina produkter utan att söka skydd för marknadsföringstjänster, om din affärsverksamhet inte omfattar marknadsföringstjänster.

Alla varor och tjänster är indelade i 45 klasser som innehåller beteckningar. Ansökningsavgiften täcker en klass. Varje klass utöver den första ökar priset på ansökan med 100 euro. Antalet beteckningar inom klasserna har inte begränsats.

Läs mer om klasserna och vad som ingår i dem. Observera att listan över beteckningar inte är uttömmande.

Läs mer om klassificering av varumärken.

Märket får inte endast beskriva varorna eller tjänsterna

Varumärket måste kunna särskilja sökandens varor och tjänster från andra kommersiella aktörers motsvarande varor och tjänster. Detta kallas varumärkets särskiljningsförmåga.

Vi bedömer särskiljningsförmågan alltid som helhet och separat i varje enskilt fall. Vid bedömningen beaktar vi alla delar av det sökta märket tillsammans och de varor eller tjänster för vilka du ansöker om att registrera märket.

Det sökta märket får inte endast beskriva varorna eller tjänsterna eller direkt uttrycka deras egenskaper. Om märket innehåller beskrivande delar, måste det också innehålla något som har särskiljningsförmåga för att vi ska kunna godkänna märket. Till exempel figurativa element kan påverka märkets särskiljningsförmåga.

Märket får åtminstone inte endast uttrycka

 • art, det vill säga vilken vara eller tjänst det är fråga om ("Konditionshandledning" kan inte som sådan vara ett märke för motionstjänster)
 • kvalitet, det vill säga hurdana egenskaper vara eller tjänsten har ("Bra", "Förmånlig", "Omfattande" osv.)
 • geografiskt ursprung ("Finland", "europeisk", "från Kokemäki" osv.)
 • användningsändamål ("Trädgård" för redskap).

Märket får inte vara en allmän benämning på varan eller tjänsten. Det får inte heller vara ett allmänt kommersiellt uttryck som används inom branschen. Det kan också finnas andra orsaker som gör att märket inte duger som varumärke.

Särskiljningsförmåga är ett absolut krav för registrering av märket.

Läs mer om varumärkets särskiljningsförmåga.

Sök i databaser om det finns hinder för ditt varumärke

Det sökta märket får inte påminna för mycket om vare sig äldre varumärken eller firmor (företagsnamn) eller andra rättigheter som registrerats tidigare. Med andra ord får det inte medföra risk för förväxling.

Risk för förväxling kan uppkomma på grund av äldre

 • inhemska varumärken och varumärkesansökningar
 • EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärke
 • internationella registreringar där Finland designerats (WIPO)
 • inhemska firmor, det vill säga företagsnamn, som är sökta eller antecknade i handelsregistret.

Dessa kan utgöra registreringshinder om

 1. märkena eller firmorna är identiska eller av liknande slag och
 2. märkena eller firmorna avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Vi bedömer risk för förväxling fall för fall och betraktar varumärket som helhet. Allmänt sett kan man säga att det finns risk för förväxling om de märken som jämförs med varandra är så likadana att en genomsnittskonsument kan anses förväxla dem.

Exempel: Varumärket "Tiger" söks för klockor och ur (klass 14). Varumärkesregistret innehåller redan varumärket "Tiger-klockor" som har registrerats för klockor och ur i klass 14.

 1. märkena är av mycket liknande slag och
 2. varorna är av samma slag.

Konsumenterna skulle sannolikt anta att både produkter med "Tiger"-märket och "Tiger-klockor" kommer från ett och samma företag. På grund av detta finns det risk för förväxling mellan märkena.

Läs mer om risk för förväxling och hur vi bedömer den.

Sök på förhand i avgiftsfria databaser om det finns hinder för ditt varumärke.

Sökande och ombud

Ange som varumärkessökande den part som du vill att ska bli innehavare av varumärkesregistreringen. Det kan finnas flera sökande och därmed flera innehavare. Däremot kan det endast finnas ett ombud.

I regel är det inte obligatoriskt att anlita ett ombud när du ansöker om varumärke.

Att anlita ett ombud är obligatoriskt endast för sökande som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Läs mer om att lämna in en registreringsansökan.

Så här ansöker du

I Finland måste du ansöka om varumärkesregistrering via vår e-tjänst.

Ansökan omfattar följande steg:

 1. Identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder.
 2. Fyll i uppgifterna om det varumärke du söker.
 3. Ange de varor eller tjänster som du använder märket för.
 4. Fyll i sökandens (och ombudets) uppgifter.
 5. Betala ansökan via nätbanken.
 6. Vänta på en mottagningsbekräftelse.

Observera att det i regel inte längre är möjligt att ändra märket efter att du har lämnat in din ansökan. Du kan inte heller lägga till nya varor eller tjänster.

Läs närmare anvisningar om att lämna in ansökan.

Ansökningsavgift

40rundavgiften för en ansökan om finländskt varumärke är 240 euro (år 2024). Betala avgiften samtidigt som du lämnar in ansökan. Grundavgiften för ansökan täcker en varu- eller tjänsteklass. Om ansökan avser flera klasser, ökar varje ny klass priset på ansökan med 100 euro.

Exempel: Jag ansöker om varumärket "Exempel" för följande varor och tjänster:

Grundavgift 240 €

Klasser:

 1. Utbildnings- och instruktionstjänster – klass 41 (ingår i grundavgiften)
 2. Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader – klass 25 (+ 100 €)
 3. Tjänster avseende tillfälligt boende och utskänkning av mat – klass 43 (+ 100 €)

Sammanlagt 440 €

Se gällande priser i prislistan.

Obs! Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om ansökan senare avslås eller om handläggningen av ansökan upphör av någon annan anledning.

För att undvika onödiga ansökningsavgifter kan du på förhand ta reda på de förutsättningar och krav som gäller vid registrering av varumärke.


Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024