Gå direkt till innehållet
Meny

Registret över religionssamfund

Patent- och registerstyrelsen (PRS) för ett register över religionssamfund. I januari 2024 omfattade registret 170 religionssamfund och 337 församlingar eller andra lokalsamfund. Varken den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet med sina församlingar ingår i registret över religionssamfund.

PRS ber utlåtanden från en sakkunnignämnd som fungerar i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet när det gäller etableringsanmälningar för religionssamfund, anmälningar om ändring av samfundets syfte och verksamhetsformer och motsvarande ansökningar om förhandsgranskning.

PRS antecknar inga uppgifter om religionssamfundets medlemmar i registret, men Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar medlemmarna i befolkningsdatasystemet.

Anvisningar för registeranmälan

När ett nytt religionssamfund eller dess lokalsamfund bildas, lämna in en registreringsanmälan till PRS. Läs våra anvisningar för att lämna in en etableringsanmälan för religionssamfund.

Religionssamfunden och lokalsamfunden måste också anmäla ändringar till PRS. Läs våra anvisningar för att anmäla ändringar.

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta. Läs våra anvisningar för att anmäla upphörande av ditt uppdrag till PRS.

När ett registrerat religionssamfund eller lokalsamfund eller en registrerad församling upplöses, lämna in en anmälan till PRS. Läs närmare anvisningar om hur du anmäler en upplösning till PRS för registrering.

Registerutdrag, stadgar och andra uppgifter

Registret över religionssamfund är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som lämnats in till registret.

Obs! Religionssamfundets stiftelseurkund som lämnats in som bilaga till etableringsanmälan är emellertid inte offentlig.

Om du behöver information om uppgifterna i registret, gå till ”Grunduppgifter om föreningar, handelskamrar och religionssamfund”.

Registret över religionssamfund innehåller också personuppgifter. Läs dataskyddsbeskrivningen för registret över religionssamfund.

Registerföringen grundar sig på religionsfrihetslagen

I religionsfrihetslagen finns också bestämmelser om bildande av ett religionssamfund och om grunderna för dess verksamhet. Syftet med lagen är att skapa ramar för den religiösa föreningsfrihet som ingår i religionsfriheten. Utgående från hänvisningarna i religionsfrihetslagen tillämpas föreningslagen i synnerligen stor utsträckning på religionssamfund.

Läs mer om religionsfriheten på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.Öppnas i en ny flik

Se religionsfrihetslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024