Sivuliikkeen muutosilmoitus

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen on ilmoitettava muutokset rekisteröidyissä tiedoissa ja mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Sivuliikkeestä rekisteröitäviä tietoja ovat: sivuliikkeen toiminimi, osoite- ja yhteystiedot, toiminimenkirjoittajat sekä elinkeinonharjoittajasta toiminimi, oikeudellinen muoto, toiminnan laatu (toimiala), lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt (kuten yhtiön hallitus) ja edustaja (laki elinkeinonharjoittamisen oikeudesta 6 § 3 mom.). Lisäksi rekisteröitäviä tietoja voivat olla tilinpäätös, rinnakkaistoiminimi, aputoiminimet ja niiden toimialat, prokuristit tai elinkeinolupa. Sivuliikkeen toimialan on vastattava ulkomaisen elinkeinoharjoittajan toimialaa. Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty myös suppeampi toimiala kuin ulkomaisella elinkeinoharjoittajalla.

Katso myös tarkempia ohjeita näistä aiheista:

Lomakkeet

 • Lataa lomakkeet Y4 ja liitelomake 14 PRH:n ja Verohallinnon yhteisiltä YTJ–sivuilta.
 • Henkilötietolomake. Ilmoitusmenettely kaupparekisteriin on uudistunut. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen allekirjoittaa sivuliikkeen edustaja tai toiminimenkirjoittaja tai ko. henkilön valtuuttama henkilö.
 • Mikäli lomakkeen allekirjoittaa asiamies, ilmoitukseen liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Kaupparekisteristerillä on yhteinen ilmoitusmenettely verohallinnon kanssa ja samoilla lomakkeilla voit ilmoittaa tietoja myös verohallinnon rekistereihin.

Liitteet

 • Uuden edustajan ilmoittaminen: selvitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta (Huom! Edustajana voi olla vain luonnollinen henkilö).
 • Uuden toimielimen ilmoittaminen/muutoksen ilmoittaminen toimielimeen: selvitys elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä (esim. jäljennös rekisteriotteesta).
 • Toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen ilmoittaminen: selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä siitä, miten toiminimi kirjoitetaan (esim. jäljennös pöytäkirjasta).
 • Jos rekisteriin merkittäväksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei ole mainittu ulkomaista yhteisöä koskevassa rekisteriotteessa, vaaditaan ilmoituksen liitteeksi selvitys kyseisen henkilön olemassaolosta. Selvitys voi olla esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio passista. Mikäli henkilö on jo aiemmin merkitty kaupparekisteriin, ei tätä selvitystä tarvita.
 • Jos ilmoitukseen liitetään vieraskielinen asiakirja, oheistetaan siitä lisäksi suomen- tai ruotsinkielinen käännös.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Mikä taho tekee valinnat sivuliikkeen edustajasta ja nimenkirjoittajista?

Ulkomaisen yhteisön kotimaan lainsäädännön mukainen toimielin tekee valinnat. Usein se on yhteisön hallitus. Yhteisöä lain mukaan edustava toimielin selviää yleensä sen kotimaan viranomaisen antamasta rekisteriotteesta.

Käsittelymaksu

 • Maksuton: sivuliikkeen osoite- ja yhteystietojen muutos tai tilinpäätöksen ilmoittaminen
 • 100 €: aputoiminimen ilmoittaminen
 • Toiminimenkirjoittajien ja prokuristien ilmoittaminen 40,00/asia + 55,00/ ilmoitus
 • 85 €: muut muutokset, esim. sivuliikkeen nimen, toimialan muutos sekä lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt sekä sivuliikkeen elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja.
 • Käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Esimerkkejä käsittelymaksuista, kun ilmoitetaan:

 • elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajat, käsittelymaksu 125 € (85 + 40)
 • elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajat ja lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt, on käsittelymaksu 125 € (85 + 40)
 • toimialan muutos ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajien muutos, käsittelymaksu 125 € (85 + 40)
 • sivuliikkeen toiminimenkirjoittajia ja prokuristeja, käsittelymaksu 135 € (40 + 40 + 55).

Erityistilanteita

ETA-alueen ulkopuolelle rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen osalta rekisteröidään lisäksi elinkeinonharjoittajan muut tiedot (kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka) ja pääoma, jollei se ilmene elinkeinonharjoittajan perustamisasiakirjasta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Sivuliikkeistä, jotka ovat luottolaitostoiminnasta annetun lain (2007/121) tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain (1996/580) alaisia rekisteröidään lisäksi johtaja sekä tälle lain mukaan kuuluva nimenkirjoitusoikeus. Tällaiselle sivuliikkeelle ei ole velvollisuus ilmoittaa edustajaa, mutta edustaja voidaan ilmoittaa ja rekisteröidä, jos sellainen on sivuliikkeelle valittu.

Lisäksi on kaupparekisterilain 18 §:n 5 momentin mukaan ilmoitettava sivuliikkeen perustaneeseen ulkomaiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistetusta maksukyvyttömyysmenettelystä, akordista ja muusta vastaavasta menettelystä, elinkeinonharjoittajan asettamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten määräämisestä, selvitysmiesten henkilötiedoista ja toimivallasta sekä selvitystilan päättymisestä samoin kuin elinkeinonharjoittajan purkautumisesta ja rekisteristä poistamisesta.

Vinkki

Tarkasta sivuliikkeen voimassa olevat rekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä. Tiedot voi tarkastaa mm. Virre-tietopalvelustamme.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019