Sivuliikkeen muutosilmoitus

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen on ilmoitettava muutokset rekisteröidyissä tiedoissa ja mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Sivuliikkeestä rekisteröitäviä tietoja ovat: sivuliikkeen toiminimi, osoite- ja yhteystiedot, toiminimenkirjoittajat sekä elinkeinonharjoittajasta toiminimi, oikeudellinen muoto, toiminnan laatu (toimiala), lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt (kuten yhtiön hallitus) ja edustaja (laki elinkeinonharjoittamisen oikeudesta 6 § 3 mom.). Lisäksi rekisteröitäviä tietoja voivat olla tilinpäätös, rinnakkaistoiminimi, aputoiminimet ja niiden toimialat, prokuristit tai elinkeinolupa.

Sivuliikkeen toimialan on vastattava ulkomaisen elinkeinoharjoittajan toimialaa. Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty myös suppeampi toimiala kuin ulkomaisella elinkeinoharjoittajalla.

Katso myös tarkempia ohjeita näistä aiheista:

Lomakkeet

Täytä lomake Y4 ja liitelomake 14. Samoilla lomakkeilla voit ilmoittaa tietoja myös Verohallinnon rekistereihin. Siirry ytj.fi-sivuille lataamaan lomakkeet.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Lomakkeen allekirjoittaa sivuliikkeen edustaja tai toiminimenkirjoittaja tai ko. henkilön valtuuttama henkilö.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:
 • kuitti käsittelymaksusta
 • Uuden edustajan ilmoittaminen: selvitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta. Huomio! Edustajana voi olla vain henkilö.
 • Uuden toimielimen ilmoittaminen/muutoksen ilmoittaminen toimielimeen: selvitys elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä (esimerkiksi kopio rekisteriotteesta).
 • Toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen ilmoittaminen: selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä siitä, miten toiminimi kirjoitetaan (esimerkiksi kopio pöytäkirjasta).
 • Jos rekisteriin merkittäväksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei ole mainittu ulkomaista yhteisöä koskevassa rekisteriotteessa, vaaditaan ilmoituksen liitteeksi selvitys kyseisen henkilön olemassaolosta. Selvitys voi olla esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio passista. Tätä selvitystä ei tarvita, jos henkilö on jo aiemmin merkitty kaupparekisteriin.
 • Toimiala muuttuu, liitä mukaan selvitys elinkeinonharjoittajan toimialasta.
 • Jos ilmoitukseen liitetään vieraskielinen asiakirja, liitä siitä myös suomen- tai ruotsinkielinen käännös.
Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Mikä taho tekee valinnat sivuliikkeen edustajasta ja nimenkirjoittajista?

Ulkomaisen yhteisön kotimaan lainsäädännön mukainen toimielin tekee valinnat. Usein se on yhteisön hallitus. Yhteisöä lain mukaan edustava toimielin selviää yleensä sen kotimaan viranomaisen antamasta rekisteriotteesta.

Käsittelymaksu

Osoite- ja yhteystietojen muutos tai tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta.

Aputoiminimen ilmoittaminen maksaa 115 euroa.

Toiminimenkirjoittajien ja prokuristien ilmoittaminen maksaa 40 euroa/asia + 55 euroa/ilmoitus

Muiden muutosten ilmoittaminen maksaa 95 euroa. Näitä ovat esimerkiksi sivuliikkeen nimen, toimialan muutos sekä lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt sekä sivuliikkeen elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja. Käsittelymaksu on 95 euroa riippumatta siitä, kuinka monta edellä mainittua muutosta ilmoitat.

Esimerkkejä käsittelymaksuista, kun ilmoitetaan:

 • elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajat, käsittelymaksu 135 euroa (95 + 40 euroa)
 • elinkeinolaissa tarkoitettu edustaja ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajat ja lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt, käsittelymaksu 135 euroa (95 + 40 euroa)
 • toimialan muutos ja sivuliikkeen toiminimenkirjoittajien muutos, käsittelymaksu 135 euroa (95 + 40 euroa)
 • sivuliikkeen toiminimenkirjoittajia ja prokuristeja, käsittelymaksu 135 euroa (40 + 40 + 55 euroa).

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Erityistilanteita

ETA-alueen ulkopuolelle rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen osalta rekisteröidään lisäksi elinkeinonharjoittajan muut tiedot (kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka) ja pääoma, jollei se ilmene elinkeinonharjoittajan perustamisasiakirjasta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Sivuliikkeistä, jotka ovat luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) alaisia, rekisteröidään lisäksi johtaja sekä tälle lain mukaan kuuluva nimenkirjoitusoikeus. Tällaiselle sivuliikkeelle ei ole velvollisuutta ilmoittaa edustajaa, mutta edustaja voidaan ilmoittaa ja rekisteröidä, jos sellainen on sivuliikkeelle valittu.

Lisäksi on kaupparekisterilain 18 §:n 5 momentin mukaan ilmoitettava sivuliikkeen perustaneeseen ulkomaiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistetusta maksukyvyttömyysmenettelystä, akordista ja muusta vastaavasta menettelystä, elinkeinonharjoittajan asettamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten määräämisestä, selvitysmiesten henkilötiedoista ja toimivallasta sekä selvitystilan päättymisestä samoin kuin elinkeinonharjoittajan purkautumisesta ja rekisteristä poistamisesta.

Vinkki

Tarkasta sivuliikkeen voimassa olevat rekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä. Tarkista tiedot Virre-tietopalvelusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.01.2022