Gå direkt till innehållet
Valikko

Frågor och svar

F: Kan jag reservera ett varumärke?

Ett varumärke kan inte reserveras. För att få rätt till ett varumärke ska du lämna in en ansökan. Från och med ansökningsdagen erhåller du prioritet jämfört med de ansökningar som lämnas in senare. För att din ansökan ska få en ansökningsdag måste den ha kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och du måste ha betalat en ansökningsavgift. Med andra ord om du lämnar in en ansökan och betalar ansökningsavgiften idag så erhåller du bättre rätt till varumärket än din konkurrent som kanske lämnar in en motsvarande ansökan först imorgon.


Läs mer om hur du ansöker om ett varumärke.

F: Kan man använda ett varumärke fastän det inte har registrerats?

I Finland är registrering av ett varumärke inte en förutsättning för användning av märket. Du kan alltså använda varumärket även om du inte har registrerat det. Då är det ändå bra att du försäkrar dig om att din användning av varumärket inte gör intrång i någon annans rätt till varumärke eller namn.


Läs mer om varumärken.

F: Vilka saker ska jag kontrollera innan jag lämnar in en ansökan om registrering av ett varumärke eller innan jag börjar använda märket?

Innan du lämnar in en ansökan om registrering, rekommenderar vi att du studerar de anvisningar som anges på våra webbsidor. Gå till sidan Inför ansökan.


Dessutom lönar det sig att kontrollera i avgiftsfria databaser på nätet att ett identiskt eller liknande märke inte redan har registrerats i varumärkesregistret eller handelsregistret eller antecknats i förteckningen över väl kända varumärken. Följande databaser är tillgängliga utan avgift:

När du gör en sökning kom ihåg att sökmaskinerna i första hand endast söker ett identiskt märke. De tar inte alltid i beaktande till exempel ett identiskt uttal eller annan likhet. Sök till exempel ordet "ECO" skrivet både med C, K och G, sammansatta ord skrivna ihop och isär och så vidare. Vi rekommenderar att du bekantar dig med databasernas sökinstruktioner och deras sökmöjligheter.

F: Återbetalas ansökningsavgiften om ansökan inte godkänns?

Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om ansökan senare avslås eller den avskrivs.

För att undvika onödiga ansökningsavgifter kan du på förhand ta reda på de förutsättningar och krav som gäller vid registrering av varumärke.


Läs mer om kraven för registrering.

F: Hur länge tar handläggningen av en varumärkesansökan?

Handläggningstiden av varumärkesansökan varierar beroende på ansökan. Handläggningstiderna har typiskt varit mellan en månad och två månader.


Kontrollera vad som är den nuvarande handläggningstiden i genomsnitt.

F: Jag fick ett föreläggande för min varumärkesansökan. Vad betyder detta och vad ska jag göra?

Ett föreläggande betyder att vi har hittat en formell brist eller ett registreringenshinder i din varumärkesansökan.


Exempel på formella brister är avsaknad av identifieringsuppgifter, felaktiga betalningar eller fel i varu- och tjänsteförteckningen. Svara på det formella föreläggandet i vår e-tjänst inom utsatt tid och ge ytterligare information eller korrigera bristerna.


Registreringshinder är oftast tidigare varumärken och firmor eller att det sökta märket saknar särskiljningsförmåga. Svara på föreläggandet i vår e-tjänst inom utsatt tid och ge ytterligare information eller korrigera bristerna.


På vår webbplats hittar du anvisningar för de flesta anmärkningar i förelägganden.

Läs anvisningarna om förelägganden och hur du svarar på förelägganden.

F: Är det möjligt att ansöka om förlängning av tidsfrist?

Vi kan förlänga svarsfristen för förelägganden. Den första förlängningen kan beviljas utan motivering, men för ytterligare förlängningar krävs motivering. Dessutom kan vi bevilja förlängning utan motivering om svarsfristen löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Förlängningen är avgiftsbelagd.


Det är inte möjligt att ansöka om förlängning av alla tidsfrister. Till exempel invändningstid, besvärstid eller tidsfrist för att begära att vi återupptar en ansökan som har avskrivits till handläggning kan inte förlängas.


Du kan ansöka om förlängning i vår e-tjänst.Öppnas i en ny flik

F: Hur ansöker jag om registrering av ett varumärke?

Lämna in din ansökan via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. I slutet handleder e-tjänsten dig att betala ansökningsavgiften med kreditkort eller via din nätbank. Vid betalningen behöver du de koder och lösenord som används i nätbanken eller ett mobilcertifikat. Du får lämna in din ansökan på papper eller som e-postbilaga endast av särskilda skäl.


Läs mer om hur du ansöker om registrering av ett varumärke.


Obs! Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om ansökan senare avslås eller förfaller.

F: Hur ska företag och andra juridiska personer identifiera sig i e-tjänsterna?

Företag och andra juridiska personer identifierar sig i e-tjänsterna för varumärken antingen genom att en anställd använder sina personliga nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.


PRS elektroniska varumärkestjänster använder den offentliga förvaltningens Suomi.fi-identifikation. Befolkningsregistercentralen svarar för identifieringstjänsten.

Identifieringen sker genom stark autentisering, vilket innebär att det är viktigt för tjänsteleverantören att veta vem som använder tjänsten. Det räcker inte med uppgift om bara det företag eller den organisation som använder tjänsten.


Företag och andra juridiska personer kan identifiera sig i varumärkestjänsterna på tre olika sätt:

 1. Med sina anställdas personliga nätbankskoder. När en person använder sina personliga nätbankskoder för identifieringen, sänds endast de uppgifter om personen till e-tjänsterna som är nödvändiga för den elektroniska ärendehanteringen.
 2. Med ett mobilcertifikat. Mobilidentifiering är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som tillhandahålls av finländska mobiloperatörer.
 3. Med ett certifikatkort. Varumärkestjänsterna accepterar till exempel identitetskort som polisen beviljar. Dessutom behövs en enhet och ett program för avläsning av kort.

I statsförvaltningens tjänster krävs identifiering för att trygga datasäkerheten. Identifieringen är ett sätt att undvika missbruk och överbelastningsattacker.


Läs mer om identifiering på Suomi.fi.Öppnas i en ny flik

F: Ger en finländsk varumärkesregistrering skydd också utomlands?

Ett i Finland registrerat varumärke ger skydd endast i Finland. Om du vill skydda ditt varumärke också utomlands, måste du särskilt ansöka om registrering där. Det finns tre alternativ:

 • nationella varumärken,
 • internationellt varumärke (registrering enligt Madridprotokollet) och
 • EU-varumärket.

Läs mer om de internationella systemen.

F: När behöver jag ett ombud?

Om du har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), behöver du inte ha ett ombud för att ansöka om varumärkesregistrering i Finland. Däremot om du som sökande eller innehavare av ett varumärke inte har hemvist inom EES-området, måste du ha ett ombud som bor inom EES-området. Ombudet kan vara en juridisk person eller en privatperson.


Om du vill skydda ditt varumärke internationellt, rekommenderar vi att du vänder dig till en varumärkesbyrå.


Ombud finns också i ombudsregistret som förs av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd.

F: Användning av beteckningarna ® och ™

Varumärkeslagen innehåller inga bestämmelser om användningen av beteckningarna ® och ™. Emellertid har man i rättspraxis ansett att beteckningen ® borde användas endast i samband med registrerade varumärken. Om ditt varumärke inte har registrerats i Finland eller inom EU, ska du därför inte använda beteckningen ®. Däremot går det bra att använda beteckningen ™ även om varumärket inte har registrerats (till exempel som kännetecken för ett inarbetat varumärke eller när varumärkesansökan är under handläggning).


Ytterligare information om varumärkeslagstiftningen finns på vår webbplats.

F: Vilken internationell skyddsform är bäst att använda: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?

På denna fråga kan endast du själv svara. I vilka länder behöver du skydda ditt varumärke nu och möjligtvis i framtiden? Om du utöver Finland också behöver varumärkesskydd till exempel i Sverige, Norge och Ryssland, kan kanske en internationell registrering (enligt Madridprotokollet) rekommenderas. Om ditt företag däremot bedriver affärsverksamhet i flera EU-länder, är EU-varumärket sannolikt den mest praktiska och förmånligaste lösningen.


Om du överväger att skydda ditt varumärke internationellt, rekommenderar vi att du vänder dig till en varumärkesbyrå.


Ombud finns också i ombudsregistret som förs av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd.

F: Vilket blir dyrare: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?

Bedömningen måste göras skilt för varje fall.


Priset på den internationella registreringen beror på hur många och vilka länder du söker skydd i. Beräkning av priser lyckas bäst med hjälp av en räknare (Fee Calculator) på WIPOs webbplats.Öppnas i en ny flik


Information om ansöknings- och registreringsavgifterna för EU-varumärken finns på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik


F: När utgår en avgift för en anteckning i varumärkesregistret?

Detaljerade uppgifter om avgifter finns på sidan Ansöknings- och registreringsavgifter. Nedan ser du hur vissa avgifter bestäms.


Delvis förnyelse, förnyelse och inskränkning:

Om hela varu- eller tjänsteklasser utelämnas i samband med en förnyelse av registrering, behöver du inte betala någon separat ändringsavgift för utelämning av hela klasser.


Om du däremot gör inskränkningar inom varu- eller tjänsteklasserna i samband med förnyelsen (till exempel stryker enskilda varubeteckningar i en klass), tar vi ut en avgift för registrering av inskränkningarna.


Ändring av innehavarens eller ombudets namn eller hemort:

Anteckningar som gäller ändring av innehavarens eller ombudets namn eller hemort är avgiftsfria.


Ändring av ombud:

Ändring av ombud är gratis.


Flera överlåtelser och namnändringar efter varandra:

Om märket flera gånger har överlåtits och du vill att flera av innehavarna i överlåtelsekedjan tas upp i registeruppgifterna, tar vi ut en avgift för anteckning av var och en av överlåtelserna.


Om du vill att endast den sista innehavaren ska antecknas i uppgifterna om innehavare, räcker en avgift för anteckningen.


En avgift utgår för överlåtelse av varumärke också under ansökningsfasen.


Strykningar:

Strykning av olika rättigheter ur registret är gratis (strykning av licens, strykning av pantsättning, strykning av ombud och avregistrering av varumärke).


Ändring av språk:

Ändring av varumärkets språk betyder att språket i märkets varu- eller tjänsteförteck

F: Kan jag ändra ett registrerat varumärke?

Vanligtvis kan du inte ändra själva varumärket (ord, logo, slogan eller dylikt) efter att du har lämnat in din ansökan till PRS.


Om du emellertid vill försöka ändra ett anhängigt eller registrerat varumärke, ska du lämna in en ansökan om det till PRS. Vi tar ut en avgift för ändring av ett registrerat varumärke.


Kontrollera i vår prislista hur stor ändringsavgiften är.


Observera att du inte kan göra några större ändringar i själva varumärket vare sig under handläggningen av ansökan eller när märket har registrerats. Endast sådana mycket små ändringar kan vara möjliga som inte ändrar helhetsintrycket av märket. Oftast innebär detta att du måste lämna in en ny ansökan om varumärket har ändrats. Vi bedömer alla varumärkesändringar fall för fall. I stort sett kan det sägas att du inte får lägga till eller byta ord, men små ändringar i fonten eller färgtonerna kan vara möjliga.


Läs mer detaljerade anvisningar om ändring av registrerade uppgifter.

F: Utgör firman (företagsnamnet) eller bifirman för ett annat företag ett hinder som gör att jag inte kan ansöka om varumärkesregistrering för samma namn?

En firma eller bifirma kan utgöra ett hinder för registrering av ditt varumärke om firman eller en stark, dominerande del i firman är nästan identisk med varumärket. För att det ska uppstå risk för förväxling måste verksamhetsområdet för firman eller bifirman dessutom omfatta samma eller liknande varor eller tjänster som varumärket.


Med andra ord om firman eller bifirman liknar det varumärke som du tänker söka registrering för, men dess verksamhetsområde endast omfattar andra varor eller tjänster än varumärket, uppstår det ingen risk för förväxling.


Läs mer detaljerade anvisningar om bedömning av risk för förväxling.

F: Vilka filformat kan jag skicka till PRS?

Vi rekommenderar att du lämnar in filer i följande format:

 • Dokument: PDF (helst PDF/A)
 • Bilder: JPEG
 • Videofiler: WMV, AVI, MP4
 • Multimediefiler: MP4
 • Ljudfiler: MP3, WAV
Om du använder något annat filformat, ansvarar du för att de ursprungliga filerna kan konverteras till ett sådant filformat som vi kan öppna.


Storleken av en bifogad fil får vara högst 15 MB.


Vår kontaktinformation.