Ändringar i andelslag

Ett andelslag är skyldigt att underrätta handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till de uppgifter som antecknats i registret. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum. En redogörelse om det beslut som ändringen grundar sig på ska bifogas till anmälan. Till exempel andelslagets stadgar träder i kraft först när de har registrerats. Registrets rättsgrundande verkan är av betydelse för andelslag.

Kontrollera andelslagets gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till.

Om andelslag registreras bland annat följande uppgifter:

*Även bifirmor och prokuror kan anmälas till registret. Genom registrering får bifirman firmaskydd, och om man låter registrera prokurorna blir det lättare att använda dem, eftersom andelslagets samtliga namntecknare syns då i handelsregisterutdraget.

Blanketter

  • Använd blankett Y4 och bilageblankett 14 A, och vid behov vår personuppgiftsblankett.
  • Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer
  • Blanketterna undertecknas av någon av styrelsemedlemmarna eller av verkställande direktören eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat. Om anmälan undertecknas av den som har befullmäktigats, bifoga fullmakten i original (om det är fråga om en fullmakt in blanko) eller en styrkt kopia av den.

Bilagor

    • Redogörelse om det beslut som ändringen grundar sig på. Till exempel andelsstämmans beslut om att ändra stadgarna eller om valet av styrelse, eller styrelsens beslut om valet av ordförande.
    • Kvitto över betalning av behandlingsavgiften.
    • Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser. Läs mer

Behandlingsavgifter

Behandlingsavgiften ska redan vara betald när du lämnar in din anmälan. Vi tar i vanliga fall ut en avgift för anmälning av ändringar. Vi tar däremot inte ut någon avgift till exempel för anmälning av andelslagets adress- och kontaktuppgifter. För ytterligare information om behandlingsavgifterna och betalningen se vår prislista.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.09.2018